ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EEL

Η συνολική λειτουργία της Ελληνικής Εταιρείας Logistics διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (Σ.Δ.Π.).

Το Σ.Δ.Π. είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015.

Βασική φιλοσοφία αλλά και στόχος της Εταιρίας, μέσα από την εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, αποτελεί η ικανοποίηση των αναγκών των μελών της καθώς και όλων των συνεργαζόμενων με αυτήν (δυνητικού και υπάρχοντος), ο οποίος εξυπηρετείται / συνεργάζεται ή/και πρόκειται να εξυπηρετηθεί / συνεργαστεί  από την EEL.

Βασικοί στόχοι του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας είναι:

  • Ο σχεδιασμός και εκπόνηση ενεργειών για την ανάδειξη της επιστήμης των Logistics ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις του τομέα.
  • Η διαχείριση της γνώσης κατά τρόπο ώστε να γίνεται ευρέως και άμεσα διαθέσιμη προς τα μέλη της.
  • Η ικανοποίηση των μελών της και των συνεργαζόμενων της με την τήρηση των στόχων αναφορικά με την διάχυση της γνώσης.
  • Η συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας του Σ.Δ.Π.
  • Η συνεχής Διασφάλιση της Ποιότητας όλων των ενεργειών που αναλαμβάνει και διαχειρίζεται η EEL για την επίτευξη του σκοπού και των εκάστοτε στόχων που θέτει το εν ενεργεία ΔΣ της EEL.

 

Ο Πρόεδρος

και τα Μέλη του ΔΣ της EEL

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO