Καταστατικό

1) Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο με την επωνυμία “Ελληνική Εταιρεία Logistics”, (εφ’ εξής καλούμενο ως «Σωματείο ή Εταιρεία»). Η Εταιρεία για τις διεθνείς σχέσεις της μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία  «Hellenic Logistics Association ή HLA».

2)Έδρα του Σωματείου ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή η μεταφορά της έδρας σε άλλο Δήμο της Ελληνικής επικράτειας, με απόφαση δε του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η ίδρυση υποκαταστημάτων ή γραφείων ή η μεταφορά των γραφείων εντός της έδρας του Σωματείου.

1)Η Εταιρεία είναι Επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και είναι αφοσιωμένο στην εν γένει προώθηση και υποβοήθηση της επιστήμης των Logistics και γενικότερα της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain).

2)Ειδικότερα, στους σκοπούς του Σωματείου περιλαμβάνονται τα εξής:

α) Η προώθηση, προβολή και εύρεση λύσεων περί των θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο και την αγορά της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics στη χώρα μας.

β) Η ανάδειξη του Έλληνα Logistician και των θεμάτων που τον απασχολούν στις Ελληνικές επιχειρήσεις και την Ελληνική Οικονομία.

γ) Η ανάδειξη της χώρας μας σε διαμετακομιστικό κέντρο των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης με συντονισμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες.

δ) Η ανάδειξη της αγοράς της εφοδιαστικής αλυσίδας και των Logistics σε κύριο κλάδο ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας.

ε) Η γνωστοποίηση, διάδοση και προώθηση της επιστήμης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics σαν ένα σύστημα εφαρμοσμένων επιστημών στο χώρο της επιχειρησιακής δράσης.

στ) Η οργάνωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων και υπηρεσιών, που είτε απασχολούνται ή εργάζονται ήδη σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, είτε προτίθενται να απασχοληθούν στο μέλλον σ’ αυτές. Η εκπαίδευση θα επιτυγχάνεται κυρίως με εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις, ημερίδες, κ.λπ. μορφωτικού χαρακτήρα με κύριο περιεχόμενο την εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών σε θέματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics,

ζ) Η συγκέντρωση, μελέτη και επεξεργασία επιστημονικών πληροφοριών και η διάδοση αυτών, για τη συνεχή ανάπτυξη της επιστήμης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics.

η) Η ανάπτυξη της αλληλεγγύης, της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ όλων των μελών του Σωματείου, ως και η επιστημονική υποστήριξή τους στο χώρο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics.

θ) Η συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, ιδρύματα και εν γένει πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με παρόμοιους σκοπούς και στόχους.

ι) Η συμβολή στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας μέσω των παραγόντων του επιχειρησιακού, ακαδημαϊκού και πολιτειακού χώρου.

ια) Η τιμητική αναγνώριση επιτευγμάτων και επαγγελματισμού στο χώρο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics.

ιβ) Η ανάπτυξη δράσης και η προώθηση όλων των παραπάνω σκοπών σε πανελλήνια εμβέλεια.

3) Το Σωματείο δεν αναμιγνύεται σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με την πολιτική και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις.

4) Το Σωματείο δύναται να διεξαγάγει ή να συμμετέχει στη διεξαγωγή πανελλήνιων ερευνών στο χώρο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics.

5) Επίσης, δεν μπορεί να λάβει μέρος σε κερδοσκοπικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες σχετικές ή άσχετες με τους σκοπούς του.

Τα μέσα για την εκπλήρωση του σκοπού του Σωματείου είναι:

α) Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών με:

ί) Φορείς της Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης,

ii) Διεθνείς και Εθνικούς οργανισμούς στο χώρο της επιστήμης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics,

iii) Επιχειρήσεις και οργανισμούς,

iν) Τον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα, τα ΝΠΔΔ και τη Δημόσια Διοίκηση.

β) Η διάδοση και η προβολή της επιστήμης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics επιτυγχάνεται μέσω συνεδρίων, εκδόσεων, αρθρογραφίας, μέσων μαζικής επικοινωνίας, δημιουργίας βιβλιοθήκης και βάσης δεδομένων με διεθνή αρθρογραφία και δραστηριότητες του χώρου.

γ) Η προώθηση πρακτικής άσκησης των σπουδαστών, που μελετούν θέματα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

δ) Η ηθική και υλική υποστήριξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο χώρο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics.

ε) Η δημιουργία Ταμείου Υποτροφιών, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση φοιτητών, για μεταπτυχιακές σπουδές στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και τα Logistics. Ο τρόπος λειτουργίας του Ταμείου Υποτροφιών θα περιγραφεί στο Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού,

στ) Η ίδρυση εντός ή εκτός της Αθήνας ή και εκτός της Ελλάδας ή η συμμετοχή στην ίδρυση άλλων νομικών προσώπων με τους ίδιους ή παρεμφερείς ή συναφείς με το Σωματείο σκοπούς, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα επικυρώνεται στην πρώτη, μετά την απόφαση, τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του. Τα νομικά αυτά πρόσωπα δύναται να ονομάζονται ως υποκαταστήματα ή παραρτήματα του Σωματείου ή όπως άλλως ανάλογα την περίπτωση το Σωματείο επιθυμεί, ενώ η εσωτερική τους οργάνωση και διαχείριση θα διέπεται από τους κανόνες λειτουργίας που περιγράφονται στον κανονισμό λειτουργίας παραρτημάτων όπως αυτός καταρτίζεται και συμφωνείται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο.

ζ) Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, η δημιουργία ή η μίσθωση εγκαταστάσεων, η πρόσληψη ειδικευμένων συνεργατών, επιστημόνων, καθηγητών, κ.λπ., ή η ανάθεση έργων και η χρησιμοποίηση υπηρεσιών τρίτων εξειδικευμένων φορέων, η δυνατότητα εκδόσεων και παραγωγής ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων οπτικοακουστικών μέσων.

η) Η εκμίσθωση, με ή χωρίς μίσθωμα ή αποζημίωση, των κτιριακών εγκαταστάσεών του σε εκπαιδευτικούς ή άλλους οργανισμούς ή νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, η προμήθεια, η χρήση και η διάθεση για την υλοποίηση των σκοπών αυτής των κατάλληλων εκάστοτε οργάνων, μηχανημάτων και σύγχρονων μέσων βελτιστοποίησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της, καθώς και προβολής και διάδοσης των αρχών της επιστήμης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics σε όλο το φάσμα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

θ) Η διοργάνωση και η ανάληψη εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης σε θέματα Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics στελεχών επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, έρευνες, μελέτες, εκδόσεις, καθώς και η εκτέλεση και διαχείριση αναπτυξιακών, ερευνητικών και καινοτομικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συναφών προς τους σκοπούς του.

ι) Η εν γένει συμμετοχή του Σωματείου σε ελληνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, κατά τα ανωτέρω, που συνάδουν με τον σκοπό του.

ια) Η δραστηριοποίηση στην παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων (όπως έρευνες, μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, κοινοτικές πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης, κ.λπ.) αναφορικά με τον τομέα/επιστήμη της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics.

ιβ) Η χρησιμοποίηση γενικά κάθε άλλου νόμιμου και πρόσφορου μέσου για την επίτευξη των σκοπών του.

1) Οι πόροι της Εταιρείας διατίθενται για την επίτευξη του σκοπού της και διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.

2) Τακτικοί πόροι είναι:

α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο,

β) Οι ετήσιες συνδρομές των μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον 2/3  των παρόντων μελών.

3) Έκτακτοι πόροι είναι:

α) Οι έκτακτες εισφορές των μελών,

β) Οι επιχορηγήσεις από τα συνεργαζόμενα Σωματεία της αλλοδαπής ή της ημεδαπής ή από νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου,

γ) Τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες,

δ) Οι προς την Εταιρεία δωρεές, χορηγίες και κάθε φύσης οικονομικές ενισχύσεις,

ε) Μέρος των εξόδων, που απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας ενδέχεται, επίσης, να καλύπτονται από κρατικές επιχορηγήσεις, από πόρους των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από συμμετοχή, στο σύνολο ή σε μέρος των εξόδων, όσων συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Εταιρείας,

στ) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδό του.

Τα μέλη της Εταιρείας κατατάσσονται, κατά την εγγραφή τους, σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες 1 έως και 6. Μέλη των κατηγοριών 2 έως και 4 μπορούν να αλλάξουν κατηγορία, μετά από σχετική αιτιολογημένη αίτησή τους, η οποία θα κριθεί κατά τη διαδικασία του Άρθρου 6.

  1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν φυσικά πρόσωπα που είναι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του Εξωτερικού και ασχολούνται με την Εφοδιαστική Αλυσίδα και τα Logistics επιχειρήσεων ή άλλων νομικών προσώπων, σε διοικητική ή εποπτική θέση. Επίσης, φυσικά πρόσωπα με επαγγελματική εμπειρία άνω των πέντε (5) ετών σε διοικητική ή εποπτική θέση στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics. Τα μέλη εγγράφονται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού συμπληρώσουν σχετική αίτηση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού. Τα Τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα παρουσίας και λόγου στα όργανα του Σωματείου. Επίσης, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εφόσον εκπλήρωσαν τις, προς την Εταιρεία, οικονομικές υποχρεώσεις τους, με την επιφύλαξη του άρθρου 10.

  1. ΟΜΟΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Κάθε Τακτικό μέλος μπορεί να ανακηρύσσεται και Ομότιμο μέλος μετά τη συνταξιοδότησή του, ώστε να τυγχάνει έκπτωσης επί των κανονικών οικονομικών υποχρεώσεων, σε ποσοστό που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο Το Ομότιμο Μέλος εξακολουθεί να απολαμβάνει των δικαιωμάτων του Τακτικού Μέλους.

  1. ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Στην κατηγορία αυτή μπορούν να εγγραφούν οι σπουδαστές των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή του Εξωτερικού των οποίων οι σπουδές άπτονται της Επιστήμης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics, εφ’ όσον έχουν περατώσει με επιτυχία τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό έτος σπουδών. Τα σπουδάζοντα μέλη έχουν δικαίωμα παρουσίας και λόγου στα όργανα του Σωματείου, αλλά όχι το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Τυγχάνουν έκπτωσης επί των κανονικών οικονομικών υποχρεώσεων, σε ποσοστό που καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

  1. ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΜΕΛΗ

Στην κατηγορία αυτή μπορούν να εγγραφούν ως μέλη νομικά πρόσωπα, με ενδιαφέροντα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στο σκοπό του Σωματείου.

Τα Εταιρικά Μέλη εκπροσωπούνται από ένα αντιπρόσωπο, με δικαίωμα μίας ψήφου, ο οποίος πρέπει να διαθέτει τα προδιαγραμμένα προσόντα του Τακτικού Μέλους. Οι θέσεις στις οποίες ενδέχεται να εκλεγούν αντιπρόσωποι Εταιρικών Μελών, είναι προσωπικές και αμεταβίβαστες. Τα Εταιρικά Μέλη έχουν δικαίωμα αντικατάστασης του αντιπρόσωπου τους, ενώ υπόκεινται σε ετήσια συνδρομή.

  1. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στο χώρο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics. Η ανακήρυξη τους γίνεται από τη Γενική Συνέλευση, με απόλυτη πλειοψηφία (50% + 1 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών) των παρόντων μελών, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα Επίτιμα Μέλη εγγράφονται τιμής ένεκεν. Δεν πληρώνουν δικαίωμα εγγραφής και συνδρομές. Έχουν δικαίωμα παρουσίας και λόγου στα όργανα του Σωματείου, αλλά όχι δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να γίνει μέλος του Σωματείου πρέπει να προταθεί από ένα (1) τουλάχιστον Τακτικό μέλος και να υποβάλει προς το Διοικητικό Συμβούλιο έγγραφη αίτηση – δήλωση ειδικού τύπου, ανάλογα με την κατηγορία που αιτείται την εγγραφή του. Το περιεχόμενο της αίτησης – δήλωσης μπορεί να είναι γραμμένο στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα αν πρόκειται για υποψήφιο μέλος που δεν έχει γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Το Διοικητικό Συμβούλιο, εφ’ όσον κρίνει βάσιμη την αίτηση, με απόφασή του εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντος στην αντίστοιχη κατηγορία

1) Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται:

α) με την εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αποδοχής του μέλους και

β) με την καταβολή των δικαιωμάτων εγγραφής και της πρώτης ετήσιας συνδρομής, για τις κατηγορίες εκείνες των μελών, όπου αυτό απαιτείται.

2) Από την κτήση της ιδιότητάς τους τα μέλη καταγράφονται σε ειδικό μητρώο μελών με αριθμό εγγραφής, με την ημερομηνία εγγραφής τους, καθώς επίσης και την ταμειακή κατάστασή τους.

1) Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται μέσα στον πρώτο μήνα του ημερολογιακού έτους, που αφορά, και με ευθύνη των μελών.

2) Το ποσό της ετήσιας συνδρομής των μελών καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, με πλειοψηφία τουλάχιστον 2/3 των παρόντων μελών, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες λειτουργίας του Σωματείου.

Τα μέλη δύνανται να αποχωρήσουν ελεύθερα από το Σωματείο, μετά από έγγραφη δήλωσή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η αποχώρηση πρέπει να γνωστοποιείται τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη του λογιστικού έτους και ισχύει για το τέλος του. Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν γραπτές προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου

1) Τα Τακτικά, τα Ομότιμα και τα Εταιρικά, μέσω των αντιπροσώπων τους, μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ομάδες εργασίας, καθώς επίσης να ψηφίζουν και να εκλέγονται σε όλα τα αξιώματα, εφόσον στην τελευταία περίπτωση τηρούν τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού, και εφόσον αποτελούν μέλη του σωματείου για ένα (1) τουλάχιστον έτος από την ημερομηνία αποδοχής της αίτησης εγγραφής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, β. Οι υπόλοιπες κατηγορίες μελών έχουν δικαίωμα παρουσίας και λόγου στα όργανα του Σωματείου, αλλά όχι δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

2) Τα μέλη έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν ανάλογα με τις δυνατότητες τους, στις εκδηλώσεις του Σωματείου και υποχρέωση να εργάζονται με ζήλο και ανιδιοτέλεια για την προώθηση των σκοπών του, να τηρούν τον Νόμο, το καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό, να πειθαρχούν στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Συνέλευσης και να μην συμπεριφέρονται κατά τρόπο ανάρμοστο προς την ιδιότητα του μέλους.

3) Τα μέλη του Σωματείου μπορούν να ανήκουν και σε άλλες Ενώσεις, Σωματεία, Οργανώσεις κ.λπ., με την προϋπόθεση ότι οι επιδιώξεις αυτών των Ενώσεων, Σωματείων, Οργανώσεων κ.λπ., δεν αντιτίθενται στους σκοπούς του Σωματείου.

4) Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν γραπτές προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου σχετικές με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες του, οι οποίες εξετάζονται και ενεργούνται αναλόγως προς τις υπάρχουσες δυνατότητες πραγματοποιήσεως τους.

Τα μέλη υποχρεούνται:

α) Να συμμορφώνονται με το παρόν Καταστατικό, β) Να συμμορφώνονται στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου,

γ) Να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και να συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις του Σωματείου,

δ) Να παρέχουν την αναγκαία και κατά δύναμη βοήθειά τους για την εκπλήρωση των στόχων του Σωματείου,

ε) Να εκπληρώνουν εγκαίρως τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σωματείο,

στ) Να συμμορφώνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, να μην ενεργούν αντίθετα προς τα συμφέροντα του Σωματείου και να μην παραβαίνουν τις καταστατικές διατάξεις ή τον κανονισμό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή τις σχετικές με τα Σωματεία διατάξεις του Νόμου.

1) Μέλη του Σωματείου, τα οποία καθυστερούν αδικαιολόγητα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις ειδοποιούνται εγγράφως, όπως μέσα σε ένα μήνα από την ειδοποίηση τακτοποιήσουν αυτές. Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από την άπρακτη παρέλευση αυτής της προθεσμίας, αποφασίζει περί της διαγραφής ή μη αυτών των μελών. Σε περίπτωση διαγραφής, η επανεγγραφή αυτών των μελών γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία εγγραφής των νέων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού.

2) Εάν κάποιο μέλος δε συμμορφώνεται με το παρόν καταστατικό, τους στόχους του Σωματείου ή δημιουργεί εμπόδια στην ομαλή λειτουργία της, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να το καλέσει εγγράφως σε απολογία.

Σε περίπτωση που το μέλος δεν προσέλθει αδικαιολόγητα στις καθορισμένες προθεσμίες (εντός 10-20 ημερών), το Διοικητικό Συμβούλιο, με αιτιολογημένη απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών, οφείλει να προχωρήσει στην επιβολή μιας από τις παρακάτω ποινές, ανάλογα με τη βαρύτητα της περίπτωσης:

  1. Παρατήρηση,
  2. Εγγραφή επίπληξη,
  3. Απώλεια της ιδιότητας μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,
  4. Διαγραφή.

3)Το μέλος δικαιούται να προσβάλει εγγράφως την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με την επιβολή πειθαρχικής κύρωσης, στην επόμενη Γενική Συνέλευση, κατά την οποία δεν έχει δικαίωμα ψήφου, καταθέτοντας σχετική προσφυγή εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημέρα που κοινοποιήθηκε η απόφαση. Η προσβολή αυτή αναστέλλει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου Το μέλος που προσέφυγε δικαιούται να αναπτύξει προφορικώς τα επιχειρήματά του ή να αναγνώσει την προσφυγή του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει την επιβληθείσα ποινή με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης πλειοψηφίας, δεν ισχύει η πειθαρχική κύρωση.

1) Όργανα του Σωματείου είναι:

α. Η Γενική Συνέλευση των μελών,

β. Εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από:

ί) Τον Πρόεδρο (Chairman), ο οποίος εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλα τα δικαστήρια, στις Δικαστικές Αρχές και γενικά στις σχέσεις του προς τους τρίτους και ασκεί γενική εποπτεία σε όλους τους τομείς δραστηριότητας του Σωματείου, συντονίζει και κατευθύνει κάθε ενέργεια για την επίτευξη των σκοπών της και διεκπεραιώνει όλες γενικά τις υποθέσεις του,

ii) Τον Αντιπρόεδρο, τον υπεύθυνο για τα διοικητικά θέματα (Vice – Chairman, Administration),

iii) Τον Αντιπρόεδρο, τον υπεύθυνο για τα οικονομικά θέματα (Vice – Chairman, Finance),

iv) Τον Αντιπρόεδρο, τον υπεύθυνο για την επιστημονική λειτουργία (Vice – Chairman, Operations),

ν) Πέντε (5) μέλη με δικαίωμα ψήφου,

νi) Υπάρχουν και δύο (2) αναπληρωματικά, μέλη, για περιπτώσεις μόνιμων αποχωρήσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο.

γ. Τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρία τακτικά μέλη. Η Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγει τον Πρόεδρό της. Υπάρχουν και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, για περιπτώσεις μόνιμων αποχωρήσεων από την Εξελεγκτική Επιτροπή.

2) Για τις περιπτώσεις μη επαρκούς αριθμού αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε της Εξελεγκτικής Επιτροπής, για τη συμπλήρωση τυχόν κενών θέσεών τους, τα υπόλοιπα μέλη του Οργάνου εκλέγουν προσωρινά νέα μέλη για την πλήρωση των κενών θέσεων.

Η αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση εκλέγει οριστικά νέα μέλη, των οποίων η θητεία λήγει με τη λήξη της θητείας του αντίστοιχου Οργάνου.

3) Σε κάθε περίπτωση, αποκλείονται από τα Όργανα του Σωματείου μέλη που έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα μετά από δικαστική απόφαση.

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Διοικεί την Ελληνική Εταιρεία Logistics, με διετή (2) θητεία των μελών του, σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του Σωματείου,

β) Είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση όλων των υποθέσεων και της περιουσίας του Σωματείου, πλην εκείνων που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, και εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις του, καθώς και για ό,τι αφορά την εν γένει επιδίωξη του σκοπού του σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και του καταστατικού του και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Έχει τη δυνατότητα να εκχωρεί αρμοδιότητες του σε μέλη ή σε ομάδες μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, μέσω του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας.

δ) Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μελών,

ε) Είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων,

στ) Είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία Ομάδων Εργασίας και Επιτροπών, των οποίων η δημιουργία αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού.

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε δίμηνο και εκτάκτως όταν υπάρχει ανάγκη για άμεση λήψη αποφάσεων. Η συνεδρίαση ορίζεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή κωλυομένου του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του υπεύθυνου για τα διοικητικά θέματα, ο οποίος ορίζει και τα προς συζήτηση θέματα κοινοποιώντας τα στα μέλη πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

Σε έκτακτη συνεδρίαση συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν έξι (6) τουλάχιστον μέλη με αίτησή τους, στην οποία αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα και δικαιολογείται το επείγον, συζήτησής τους.

3) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκονται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν. Οι συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ανοιχτές σε όλα τα μέλη του Σωματείου.

4) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται με επιμέλεια του πλειοψηφίσαντος μέλους, εντός δέκα (10) ημερών από την εκλογή του και συγκροτείται σε Σώμα. Υπό την επιφύλαξη αντίθετης απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, το παλαιό Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις τρέχουσες υποθέσεις μέχρι της αναλήψεως των καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου Στην περίπτωση που το Σωματείο εκπροσωπηθεί από το απελθόν Διοικητικό Συμβούλιο, απαιτείται και έγγραφη συναίνεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Αντιπρόεδρος, ο υπεύθυνος για τα διοικητικά θέματα, έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας των γραφείων του Σωματείου, καταρτίζει την ημερήσια διάταξή των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης μαζί με τον Πρόεδρο. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και φυλάσσει το αρχείο του Σωματείου.

Ο Αντιπρόεδρος, ο υπεύθυνος για τα οικονομικά θέματα, έχει την ευθύνη της εύρυθμης οικονομικής λειτουργίας του Σωματείου και εκπροσωπεί τούτο σε όλες τις νόμιμες οικονομικές συναλλαγές του. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό του Σωματείου, όπως και τον οικονομικό απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Αντιπρόεδρος, ο υπεύθυνος για την επιστημονική λειτουργία, έχει την ευθύνη της λειτουργίας και του συντονισμού των Επιστημονικών Ομάδων Εργασίας και Επιτροπών του Σωματείου, με σκοπό τη διάδοση και ανάπτυξη της Επιστήμης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Logistics.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, εφόσον διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας και εφόσον αυτό προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Οι υπογραφές του Διοικητικού Συμβουλίου στην ανωτέρω περίπτωση μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη ισχύει ως απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

6) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι, προσωπικώς και αλληλεγγύως, συνυπεύθυνα για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό. Δεν ευθύνονται, όμως, για τις αποφάσεις που το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε σε συνεδρίαση, που δεν παρέστησαν ή παρέστησαν αλλά διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται από το Πρακτικό της συνεδρίασης.

Η θέση του Γενικού Διευθυντή πληρώνεται όταν κριθεί σκόπιμο από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Γενικός Διευθυντής του Σωματείου προσλαμβάνεται και απολύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1) Διευθύνει τις Υπηρεσίες του Σωματείου στην έδρα και τα Περιφερειακά Τμήματα και ευθύνεται για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους.

2) Εισηγείται στον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με τις αρμοδιότητες καθενός, το πρόγραμμα δράσης του Σωματείου και γενικά κάθε μέτρο που δύναται να συμβάλει στην καλή λειτουργία των Υπηρεσιών του Σωματείου, την επιτυχία του έργου και την εκπλήρωση των σκοπών του.

3) Εισηγείται τον προϋπολογισμό του Σωματείου και επιμελείται της εκτέλεσής του.

4) Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και στις συνεδριάσεις των Επιτροπών οι οποίες έχουν συσταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 14.

5) Επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικότερα της εκτέλεσης του προγράμματος δράσης του Σωματείου εντός των πλαισίων που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο

6) Υπογράφει την τρέχουσα αλληλογραφία και τα προπαρασκευαστικά ή διαβιβαστικά έγγραφα του Σωματείου και μονογράφει τα έγγραφα που υποβάλλονται στον Πρόεδρο για υπογραφή.

7) Με βάση τις σχετικές έγγραφες εξουσιοδοτήσεις του Αντιπροέδρου Οικονομικών, προβαίνει στην πραγματοποίηση των σχετικών δαπανών εντός των ορίων του προϋπολογισμού και των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

8) Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, υπογράφει τα γραμμάτια είσπραξης, θεωρεί τα σχετικά με τις πληρωμές του Σωματείου παραστατικά, υπογράφει τα απαιτούμενα έγγραφα για την (από Τράπεζες, Δημόσια ή Δημοτικά Ταμεία και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου) ανάληψη χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό του Σωματείου καθώς και τις σχετικές επιταγές για την ανάληψη χρημάτων από τους λογαριασμούς του Σωματείου σε Τράπεζες. Λεπτομερέστερη ανάλυση των αρμοδιοτήτων του Γενικού Διευθυντή θα περιγράφει στο Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας όπως αναφέρεται στο Άρθρο 22 του παρόντος καταστατικού.

1) Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, μαζί με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, και με θητεία που συμπίπτει με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι δύο (2) ετών. Τα μέλη της ΕΕ δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Η ψηφοφορία γίνεται με το ίδιο ενιαίο ψηφοδέλτιο το οποίο χρησιμοποιείται για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ονόματα των υποψηφίων για την Εξελεγκτική Επιτροπή  γράφονται στο ψηφοδέλτιο, με αλφαβητική σειρά, κάτω από τα ονόματα των υποψηφίων για το Διοικητικό Συμβούλιο. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάλει μέχρι δύο (2) σταυρούς προτίμησης για τους υποψηφίους της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Επιτυχόντες θεωρούνται οι τρεις (3) πρώτοι σε σταυρούς προτίμησης, οι δε λοιποί κατά σειρά επιλαχόντες, θεωρούνται αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που ισοψηφούν στην τελευταία θέση (3η).

3) Η Εξελεγκτική Επιτροπή, μόλις εκλεγεί, συγκροτείται σε σώμα και με μυστική ψηφοφορία, εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της.

4) Έργο της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι ο αδιάκοπος και συστηματικός έλεγχος και η παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών του Σωματείου.

5) Η Εξελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της συλλογικά και κατά την εκτέλεση του έργου της, έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας και ελέγχου. Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής, όλα τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία, που τηρούνται, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό αυτό και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο, που η Εξελεγκτική Επιτροπή κρίνει χρήσιμο για την άσκηση του ελέγχου της.

6) Ένα μήνα τουλάχιστον πριν από την σύνοδο της τακτικής Γενικής Συνελεύσεως, η Εξελεγκτική Επιτροπή επιλαμβάνεται του έργου του καθολικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης του χρόνου που έληξε και συντάσσει και υποβάλλει την έκθεσή της προς το Διοικητικό Συμβούλιο, δέκα (10) ημέρες τουλάχιστον πριν από την Γενική Συνέλευση.

7) Η Εξελεγκτική Επιτροπή με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τον ισολογισμό και απολογισμό, που έγκαιρα θέτει στη διάθεσή της το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει την έκθεσή της, που πρέπει να είναι αιτιολογημένη, σαφής, με παρατηρήσεις, πορίσματα, συμπεράσματα και προτάσεις, αναφορικά με τα αποτελέσματα της υπό κρίσιν ετήσιας διαχειριστικής περιόδου. Την έκθεσή της αυτή, η Εξελεγκτική Επιτροπή την υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.

8) Ο έλεγχος των βιβλίων και των στοιχείων γίνεται από την Εξελεγκτική Επιτροπή εντός των Γραφείων του Σωματείου και απαγορεύεται η εξαγωγή ή η απομάκρυνση έξω από τα Γραφεία του.

9) Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο ο Πρόεδρος ή δύο από τα μέλη της ή το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου. Η αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Εξελεγκτικής Επιτροπής και πρέπει να αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος της Εξελεγκτικής Επιτροπής την συγκαλεί σε συνεδρίαση μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υποβολή της αίτησης με θέματα συζήτησης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση. Αν ο Πρόεδρος δεν την συγκαλέσει στην πιο πάνω προθεσμία, τότε συγκαλείται από αυτούς που έχουν κάνει την αίτηση. Σε κάθε έκτακτη σύγκληση της Εξελεγκτικής Επιτροπής το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί, όπως και κατά την τακτική σύγκληση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

10) Η Εξελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα και τα τρία (3) μέλη της και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

11) Μέλος της Εξελεγκτικής Επιτροπής που απουσιάζει από δύο (2) συνεχείς συνεδριάσεις, κηρύσσεται έκπτωτο και καλείται ο αναπληρωματικός σύμφωνα με το καταστατικό.

1) Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία, βάσει του παρόντος Καταστατικού και δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα:

α) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

γ) Τροποποιεί το καταστατικό.

δ) Εγκρίνει τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας, που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος Καταστατικού,

ε) Αποφασίζει τη λύση του Σωματείου.

στ) Δύναται να παρατείνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου για διάστημα έως 12 μηνών, με απόφασή της, που μπορεί να ανακληθεί.

2) Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη του Σωματείου, για τα οποία δεν υπάρχει άλλος λόγος εξαίρεσης.

3) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μία (1) φορά το χρόνο στα γραφεία του Σωματείου ή και αλλού, την περίοδο Ιανουαρίου – Μαρτίου, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

4) Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται απολογισμός των πεπραγμένων του έτους από το Διοικητικό Συμβούλιο και υποβάλλεται προς συζήτηση ο ισολογισμός. Υποβάλλεται επίσης ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους. Ακολουθεί η παρουσίαση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

5) Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για σοβαρά θέματα που αφορούν το συμφέρον του Σωματείου.

6) Τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μπορούν, επίσης, να ζητήσουν και τα τακτικά μέλη του Σωματείου με έγγραφη αίτηση του 1/7 των μελών καθώς επίσης και η Εξελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο σε επτά μέρες το αργότερο από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει την Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση αδράνειας ή αρνήσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίζει το αρμόδιο Δικαστήριο.

7) Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση (Τακτική ή Έκτακτη) και η αίτηση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει απαραίτητα να αναφέρουν τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης, τόπο και χρόνο. Τα Τακτικά, τα Ομότιμα και τα Εταιρικά μέλη καλούνται στη Γενική Συνέλευση με προσκλήσεις, που απευθύνονται και αποστέλλονται σε αυτά ταχυδρομικά, ή ηλεκτρονικά, ενώ τα υπόλοιπα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

8) Στην ειδική περίπτωση παραίτησης του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς την προηγούμενη σύγκληση Έκτακτης Γενική Συνέλευση, ή έλλειψης αυτού ως διοικητικού οργάνου, οποιοδήποτε μέλος του Σωματείου δικαιούται να υποβάλλει αίτηση στο αρμόδιο Δικαστήριο με αίτημα να διοριστεί προσωρινή διοίκηση, η οποία θα υποχρεούται να διενεργήσει εκλογές για την ανάδειξη διοικητικών οργάνων μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης. Η προσωρινή διοίκηση καθίσταται αρμόδια να διαχειρίζεται τις κατεπείγουσας φύσης υποθέσεις του Σωματείου μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

9) Ο χρόνος και ο τόπος σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης (Τακτικής και Έκτακτης) καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από το 1/4 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών, με δικαίωμα ψήφου, η σχετική δε πρόσκληση κοινοποιείται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες νωρίτερα στα μέλη.

Στην εξαιρετική περίπτωση σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης από την  Εξελεγκτική Επιτροπή, λόγω διαχειριστικής ανωμαλίας, που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, ο χρόνος και ο τόπος σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να καθοριστεί και από την Εξελεγκτική Επιτροπή.

10) Στις Γενικές Συνελεύσεις ψηφίζουν τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη, εκείνα με δικαίωμα ψήφου, με ανάταση της χειρός πλην των αρχαιρεσιών ή άλλων περιπτώσεων οι οποίες κρίνονται σοβαρές (π.χ. προσωπικά ζητήματα, θέμα εμπιστοσύνης στο Διοικητικό Συμβούλιο κ.λ.π.) και που γίνονται με μυστική ψηφοφορία.

11) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε σώμα, μετά από τη διαπίστωση απαρτίας, η οποία ορίζεται στο 50% συν ενός των οικονομικά τακτοποιημένων μελών με δικαίωμα ψήφου. Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηματιστεί απαρτία, συγκαλείται νέα Επαναληπτική με τα ίδια απολύτως θέματα, στον ίδιο ή άλλον τόπο, εντός δύο (2) εβδομάδων αργότερα, ύστερα από άμεση ειδοποίηση των μελών. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται παρουσία τουλάχιστον του 30% των μελών με δικαίωμα ψήφου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η συμμετοχή μέλους με εξουσιοδότηση.

12) Στις Γενικές Συνελεύσεις εκλέγεται διμελές Προεδρείο, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, που διευθύνει τη Γενική Συνέλευση και το Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης, ο οποίος συντάσσει τα πρακτικά, τα οποία κατόπιν φυλάσσονται στο αρχείο του Σωματείου.

13) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία του 50% συν (1) ενός των παρόντων μελών.

14) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού.

15) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να συνεδριάζει και με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, εφόσον διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας και εφόσον αυτό προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ενώ τα δικαιούμενα συμμετοχής μέλη μπορούν να συμμετέχουν σε αυτήν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα.

16) Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη τους ισχύει ως απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλα τα μέλη συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μελών στην ανωτέρω περίπτωση μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

1) Όταν η Γενική Συνέλευση πρόκειται να εκλέξει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή, να αποφανθεί για ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, να εγκρίνει τη λογοδοσία αυτής και για κάθε άλλη περίπτωση, που σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό αυτό απαιτείται μυστική ψηφοφορία, αυτή γίνεται με την εποπτεία και την ευθύνη της Εφορευτικής Επιτροπής.

2) Η Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, πριν από κάθε ψηφοφορία, για θέματα της προηγούμενης παραγράφου και για την εκλογή αυτής εφαρμόζονται ανάλογα η διαδικασία και οι διατάξεις του άρθρου 19 του Καταστατικού αυτού περί εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Μαζί με τα τρία (3) τακτικά μέλη εκλέγονται και ισάριθμα αναπληρωματικά, που αντικαθιστούν το οποιοδήποτε κωλυόμενο ή αρνούμενο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής. Οι υποψήφιοι μπαίνουν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματά τους με αλφαβητική σειρά. Εκλέγονται κατά σειρά σταυροδότησης, τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη. Οι σταυροί προτίμησης είναι μέχρι δύο (2).

4) Στην Εφορευτική Επιτροπή, δεν μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για τα αξιώματα, για τα οποία γίνονται οι εκλογές.

5) Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει, πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, τη γνησιότητα του αντιγράφου του μητρώου, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία, το οποίο έχει υποχρέωση να της παραδώσει έγκαιρα το Διοικητικό Συμβούλιο.

6) Η ψηφοφορία γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους. Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας, στο οποίο καταχωρείται κατ’ αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο του ψηφοφόρου και τίθεται η υπογραφή αυτού. Στο τέλος της ψηφοφορίας κλείνεται το πρωτόκολλο και υπογράφεται από την Εφορευτική Επιτροπή.

7) Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει για την τήρηση της τάξης κατά τον χρόνο της ψηφοφορίας, ώστε να γίνεται αυτή κατά τρόπο ελεύθερο και ανεπηρέαστο, να εξασφαλίζει την μυστικότητα της ψηφοφορίας, να απομακρύνει, εκτός της αιθούσης της ψηφοφορίας οποιονδήποτε μη ψηφοφόρο και να αποφασίζει για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση που θα προκύψει, κατά την ψηφοφορία, και τα συναφή με αυτή θέματα. Μπορεί να επιτρέψει την παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων του Σωματείου, για την επιβοήθηση του έργου της.

8) Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή, αφού βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος ψηφοφόρος, ανοίγει την ψηφοδόχο και κάνει διαλογή των ψηφοδελτίων, τηρώντας πίνακα διαλογής και ανακηρύσσει, από τους υποψήφιους, τους εκλεγέντες για τα αντίστοιχα αξιώματα και τους επιλαχόντες αναπληρωματικούς.

9) Η Εφορευτική Επιτροπή για την ψηφοφορία, τη διαλογή των ψήφων, την ανακήρυξη των επιτυχόντων, τις υποβληθείσες ενστάσεις, τις αποφάσεις της και για κάθε θέμα που προέκυψε κατά τις εκλογές, συντάσσει σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της. Τα πρακτικά αυτά, μαζί με το αντίγραφο μητρώου που χρησιμοποιήθηκε στις εκλογές, φυλάσσονται στο αρχείο του Σωματείου.

10) Η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να συνεδριάζει και με ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας, εφόσον διασφαλίζεται το αδιάβλητο της διαδικασίας και εφόσον αυτό προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, ενώ τα δικαιούμενα συμμετοχής μέλη μπορούν να συμμετέχουν σε αυτήν από απόσταση με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη ισχύει ως απόφαση της Εφορευτικής Επιτροπής. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και αν όλα τα μέλη συμφωνούν να αποτυπωθεί πλειοψηφική απόφασή τους σε πρακτικό, χωρίς συνέλευση. Το σχετικό πρακτικό υπογράφεται από όλα τα μέλη με αναφορά των τυχόν μειοψηφούντων. Οι υπογραφές των μελών στην ανωτέρω περίπτωση μπορούν να αντικαθίστανται με ανταλλαγή μηνυμάτων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη.

2) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία για θητεία δύο (2) ετών, κατά τις παρακάτω διατάξεις:

α. Η καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων υποψηφιότητας, που υποβάλλονται προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, θα καθορίζεται από το τελευταίο με απόφασή του, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει πριν από την Γενική Συνέλευση και ελέγχει την νομιμότητα της αίτησης και ανακηρύσσει το μέλος υποψήφιο, κ.α.

γ. Υποψήφιοι, που δεν ανακηρύχθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούν να προσφύγουν με ενστάσεις τους στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει οριστικά.

ε. Η ψηφοφορία γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων. Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να βάλει μέχρι εννέα (9) σταυρούς προτίμησης. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο πολιτικοποίηση των εκλογών, όπως και η προώθηση άλλων επαγγελματικών συμφερόντων, τα οποία δεν αναφέρονται στο παρόν καταστατικό.

στ. Σύμβουλοι εκλέγονται οι κατά σειρά πλειοψηφίσαντες, βάσει σταυρού προτίμησης, οι δε λοιποί κατά σειρά επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικοί. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που ισοψηφούν στην τελευταία θέση (ένατη).

ζ. Οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι καλούνται, κατά σειρά κατάταξης, σε αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης ή αναστολής της ιδιότητος του, με απόφαση Γενική Συνέλευση, ως μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Τα εκλεγμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συνέρχονται με πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά σταυροδότησης, από το ενιαίο ψηφοδέλτιο, μέσα σε δέκα ημερολογιακές (10) ημέρες από την εκλογή τους και συγκροτούνται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα και σε άλλες θέσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, εφόσον δεν εκλέγεται στη θέση της αρχικής του υποψηφιότητας. Πρώτα γίνεται μυστική ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου και εν συνεχεία των τριών  Αντιπροέδρων, σύμφωνα με τις προτάσεις που υποβάλλονται. Παραπάνω από μία εκ των ως άνω ιδιοτήτων δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

4) Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι έχουν δικαίωμα εκλογής έως δύο θητείες στην ίδια θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μέλη που έχουν εξαντλήσει τον παραπάνω επιτρεπόμενο αριθμό θητειών ανά θέση Προέδρου και Αντιπροέδρων, μπορούν να υποβάλουν υποψηφιότητα εκ νέου μόνο ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5) Το Διοικητικό Συμβούλιο, συνέρχεται στην έδρα του Σωματείου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου ή, σε περίπτωση κωλύματος, του Αντιπροέδρου ή με αίτηση του ενός τρίτου (1/3) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών κοινοποιούμενη δύο (2) ημέρες, τουλάχιστον, προ της συνεδριάσεως. Στην πρόσκληση αναγράφονται και τα θέματα που θα επιληφθεί το Διοικητικό Συμβούλιο

6) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον κάθε δίμηνο και έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά συν ένα, τουλάχιστον, μέλη, ενώ οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, επικρατεί η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτού του.

7) Δεν επιτρέπεται η υπό μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου εξουσιοδότηση τρίτου, μέλους ή μη, για τη συμμετοχή του στο Διοικητικό Συμβούλιο.

8) Όταν ο αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί για οποιοδήποτε λόγο, το Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνεται από τα αναπληρωματικά μέλη, χωρίς όμως αυτά να υπερβούν τον αριθμό των τακτικών μελών. Αν ο κατάλογος των αναπληρωματικών μελών των συνδυασμών εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών σε οποιαδήποτε περίπτωση να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών, συνέρχεται η Γενική Συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) μέρες, με πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του αναπληρωτή του, που γίνεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης και με θέμα την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.

9) Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου ή έκπτωσης ή συνεχούς κωλύματος του Προέδρου ή ενός εκ των Αντιπροέδρων, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει νέο σε αντικατάσταση αυτού, μέχρι λήξης της θητείας του.

Το Σωματείο έχει δική του σφραγίδα η οποία αναγράφει «Ελληνική Εταιρεία Logistics», και το έτος ίδρυσης «1994».

1) Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ή τη λύση του Σωματείου απαιτείται απόφαση με μυστική ψηφοφορία σε ειδική για τα ανωτέρω συγκληθείσα Καταστατική Γενική Συνέλευση (Έκτακτη ή Τακτική).

2) Για να αποφασιστεί η τροποποίηση του καταστατικού ή η λύση του Σωματείου απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων. Για να μεταβληθεί ειδικά ο σκοπός του σωματείου πρέπει να συναινέσουν όλα τα μέλη. Οι απόντες σε αυτήν την περίπτωση συναινούν εγγράφως.

3) Σε περίπτωση, κατά την οποία ληφθεί απόφαση για τη λύση του Σωματείου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει τρεις (3) εκκαθαριστές του, οι οποίοι εκτελούν την εκκαθάριση, σύμφωνα με τον Νόμο. Όταν περατώσουν το έργο τους, υποχρεούνται να υποβάλουν στην εποπτεύουσα αρχή έκθεση, σχετικά με την εκκαθάριση της περιουσίας του Σωματείου. Η περιουσία του Σωματείου μετά τη διάλυσή του δεν διανέμεται ποτέ στα μέλη του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 50% συν (1) ενός των παρόντων μελών.

Επίσης μπορεί να συγκροτεί διάφορες επιτροπές εργασίας, που θα λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού και θα έχουν ως σκοπό το συντονισμό των μελών του Σωματείου για την προώθηση του σκοπού του.

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, θα ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού.

Σε τροποποίηση του, με τις υπ’ αριθμό 1213/1994, 6598/1998 και 4158/2009 αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών, ισχύοντος καταστατικού, αυτό το καταστατικό αποτελείται από είκοσι τέσσερα (24) άρθρα, συζητήθηκε, τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από την συγκληθείσα Γενική Συνέλευση του Σωματείου την 11η Οκτωβρίου 2021.

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO