Καταστατικό

1) Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο με την επωνυμία “Ελληνική Εταιρεία Logistics”, (εφ’ εξής καλούμενο ως η “Εταιρεία”). Η Εταιρεία για τις διεθνείς σχέσεις της μπορεί να χρησιμοποιεί την επωνυμία της αυτή μεταφρασμένη σε ξένη γλώσσα σε συνδυασμό με λατινικά στοιχεία.

2) Έδρα της Εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και συγκεκριμένα τα επί της Λεωφόρου Συγγρού, αριθμός 5 κείμενα γραφεία. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι δυνατή η μεταφορά της έδρας σε άλλο Δήμο της Ελληνικής επικράτειας, με απόφαση δε του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατή η ίδρυση υποκαταστημάτων ή γραφείων ή η μεταφορά των γραφείων εντός της έδρας της Εταιρείας.

1) Η Εταιρεία είναι Επιστημονικό Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και είναι αφοσιωμένη στην εν γένει προώθηση και υποβοήθηση της επιστήμης των Logistics και γενικότερα της εφοδιαστικής αλυσίδας (supply chain).

2) Ειδικότερα, στους σκοπούς της Εταιρείας περιλαμβάνονται τα εξής:

α) H προώθηση, προβολή και εύρεση λύσεων περί των θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο και την αγορά των Logistics στην χώρα μας.

β) Η ανάδειξη του Έλληνα Logistician και των θεμάτων που τον απασχολούν στις Ελληνικές επιχειρήσεις και την Ελληνική Οικονομία.

γ) Η ανάδειξη της χώρας μας σε διαμετακομιστικό κέντρο των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευρώπης με συντονισμένες ενέργειες και πρωτοβουλίες.

δ) Η ανάδειξη της αγοράς των Logistics και της εφοδιαστικής αλυσίδας σε κύριο κλάδο ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας.

ε) Η γνωστοποίηση, διάδοση και προώθηση της επιστήμης των Logistics σαν ένα σύστημα εφαρμοσμένων επιστημών στο χώρο της επιχειρησιακής δράσης.

στ) Η οργάνωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεχών επιχειρήσεων και υπηρεσιών, που είτε απασχολούνται ή εργάζονται ήδη σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, είτε προτίθενται να απασχοληθούν στο μέλλον σ’ αυτές. Η εκπαίδευση θα επιτυγχάνεται κυρίως με εκπαιδευτικά προγράμματα, εκδηλώσεις, ημερίδες, κ.λ.π. μορφωτικού χαρακτήρα με κύριο περιεχόμενο την εκπαίδευση και κατάρτιση στελεχών σε θέματα Logistics.

ζ) Η συγκέντρωση, μελέτη και επεξεργασία επιστημονικών πληροφοριών και η διάδοση αυτών, για τη συνεχή ανάπτυξη της επιστήμης των Logistics.

η) Η ανάπτυξη της αλληλεγγύης, της επικοινωνίας και της συνεργασίας μεταξύ όλων των μελών της Εταιρείας, ως και η επιστημονική υποστήριξή τους στο χώρο των Logistics.

θ) Η συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς,ιδρύματα και εν γένει πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με παρόμοιους σκοπούς και στόχους.

ι) Η συμβολή στην ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας μέσω των παραγόντων του επιχειρησιακού,ακαδημαϊκού και πολιτειακού χώρου.

κ) Η τιμητική αναγνώριση επιτευγμάτων και επαγγελματισμού στο χώρο των Logistics.

3) Η Εταιρεία δεν αναμειγνύεται σε δραστηριότητες που έχουν σχέση με την πολιτική και τις θρησκευτικές πεποιθήσεις. Επίσης, δεν μπορεί να λάβει μέρος σε κερδοσκοπικές ή επιχειρηματικές δραστηριότητες σχετικές ή άσχετες με τους σκοπούς της.

Τα μέσα για την εκπλήρωση του σκοπού της Εταιρείας είναι:

α) Η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών με:

i) Φορείς της Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης.

ii) Διεθνείς και Εθνικούς οργανισμούς στο χώρο της επιστήμης των Logistics.

iii) Επιχειρήσεις και οργανισμούς

iv) Τον Ελληνικό Δημόσιο Τομέα, τα ΝΠΔΔ και τη Δημόσια Διοίκηση.

β) Η διάδοση και η προβολή της επιστήμης των Logistics επιτυγχάνεται μέσω συνεδρίων, εκδόσεων, αρθρογραφίας, μέσων μαζικής επικοινωνίας, δημιουργίας βιβλιοθήκης και βάσης δεδομένων με διεθνή αρθρογραφία και δραστηριότητες του χώρου.

γ) Η προώθηση πρακτικής άσκησης των σπουδαστών, που μελετούν θέματα των Logistics, σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

δ) Η ηθική και υλική υποστήριξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο χώρο των Logistics.

ε) Η δημιουργία Ταμείου Υποτροφιών, με σκοπό την οικονομική ενίσχυση φοιτητών, για μεταπτυχιακές σπουδές στα Logistics. Ο τρόπος λειτουργίας του Ταμείου Υποτροφιών θα περιγραφεί στο Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, όπως αναφέρεται στο ‘Αρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού.

στ) Η ίδρυση εντός ή εκτός της Αθήνας ή και εκτός της Ελλάδας ή η συμμετοχή στην ίδρυση άλλων νομικών προσώπων με τους ίδιους ή παρεμφερείς ή συναφείς με την Εταιρεία σκοπούς, ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία θα επικυρώνεται στην πρώτη, μετά την απόφαση, τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της. Τα νομικά αυτά πρόσωπα δύναται να ονομάζονται ως υποκαταστήματα ή παραρτήματα της Εταιρείας ή όπως άλλως ανάλογα την περίπτωση η Εταιρεία επιθυμεί, ενώ η εσωτερική τους οργάνωση και διαχείριση θα διέπεται από τους κανόνες λειτουργίας που περιγράφονται στον κανονισμό λειτουργίας παραρτημάτων όπως αυτός καταρτίζεται και συμφωνείται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο.

ζ) Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, η δημιουργία ή η μίσθωση εγκαταστάσεων, η πρόσληψη ειδικευμένων συνεργατών, επιστημόνων, καθηγητών, κ.λ.π., ή η ανάθεση έργων και η χρησιμοποίηση υπηρεσιών τρίτων εξειδικευμένων φορέων, η δυνατότητα εκδόσεων και παραγωγής ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων οπτικοακουστικών μέσων.

η) Η εκμίσθωση, με ή χωρίς μίσθωμα ή αποζημίωση, τις κτιριακές εγκαταστάσεις της σε εκπαιδευτικούς ή άλλους οργανισμούς ή νομικά πρόσωπα του ευρύτερου δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, η προμήθεια, η χρήση και η διάθεση για την υλοποίηση των σκοπών αυτής των κατάλληλων εκάστοτε οργάνων, μηχανημάτων και σύγχρονων μέσων βελτιστοποίησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της, καθώς και προβολής και διάδοσης των αρχών της επιστήμης των Logistics σε όλο το φάσμα του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.

θ) Η διοργάνωση και η ανάληψη εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης και επιμόρφωσης σε θέματα Logistics στελεχών επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, έρευνες, μελέτες, εκδόσεις, καθώς και την εκτέλεση και διαχείριση αναπτυξιακών, ερευνητικών και καινοτομικών προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συναφών προς τους σκοπούς της.

ι) Η δραστηριοποίηση στην παροχή συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και συναφών προς αυτήν δραστηριοτήτων (όπως έρευνες, μελέτες, ημερίδες, συνέδρια, εκπαιδευτικά βοηθήματα για τους καταρτιζόμενους, συμμετοχή σε ολοκληρωμένα προγράμματα, κοινοτικές πρωτοβουλίες, δράσεις προώθησης και υποστήριξης της απασχόλησης, κλπ) αναφορικά με τον τομέα/επιστήμη των Logistics.

κ) Η χρησιμοποίηση γενικά κάθε άλλου νόμιμου και πρόσφορου μέσου για την επίτευξη των σκοπών της.

1) Οι πόροι της Εταιρείας διατίθενται για την επίτευξη του σκοπού της και διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.

2) Τακτικοί πόροι είναι:

α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Οι ετήσιες συνδρομές των μελών, το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία τουλάχιστον 2/3 των παρόντων μελών, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Έκτακτοι πόροι είναι:

α) οι έκτακτες εισφορές των μελών.

β) Οι επιχορηγήσεις από τα συνεργαζόμενα Σωματεία της αλλοδαπής ή της ημεδαπής ή από νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου .

γ) Τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες.

δ) Οι προς την Εταιρεία δωρεές, χορηγίες και κάθε φύσης οικονομικές ενισχύσεις.

ε)Μέρος των εξόδων, που απαιτούνται για την επίτευξη των σκοπών και δραστηριοτήτων της Εταιρείας ενδέχεται, επίσης, να καλύπτονται από κρατικές επιχορηγήσεις, από πόρους των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από συμμετοχή, στο σύνολο ή σε μέρος των εξόδων, όσων συμμετέχουν στις δραστηριότητες της Εταιρείας.

στ) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδό της.

Τα μέλη της Εταιρείας κατατάσσονται, κατά την εγγραφή τους, σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες 1 έως και 7. Μέλη των κατηγοριών 3 έως και 5 μπορούν να αλλάξουν κατηγορία, μετά από σχετική αιτιολογημένη αίτησή τους, η οποία θα κριθεί κατά τη διαδικασία του ‘Αρθρου 6.

1. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν φυσικά πρόσωπα που είναι πτυχιούχοι Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του Εξωτερικού και ασχολούνται με τα Logistics επιχειρήσεων ή άλλων νομικών προσώπων, σε διοικητική ή εποπτική θέση. Επίσης, φυσικά πρόσωπα με επαγγελματική εμπειρία άνω των πέντε (5) ετών σε διοικητική ή εποπτική θέση στον τομέα των Logistics. Τα μέλη εγγράφονται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού συμπληρώσουν σχετική αίτηση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού. Τα Τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα παρουσίας και λόγου στα όργανα της Εταιρείας. Επίσης, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, εφόσον εκπλήρωσαν τις, προς την Εταιρεία, οικονομικές υποχρεώσεις τους.

2. ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Στην κατηγορία αυτή μπορούν να εγγραφούν , ύστερα από απόφαση του ΔΣ, φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν μεν στην κατηγορία των Τακτικών Μελών, δεν έχουν προϋπάρξει δε, μέλη τη Εταιρείας. Σκοπός ύπαρξης της κατηγορίας αυτής αποτελεί το γεγονός ότι τα μέλη της απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής του δικαιώματος εγγραφής, καθώς επίσης και της πρώτης ετήσιας συνδρομής. Μετά την πάροδο έτους, δικαιούνται αυτόματης μεταφοράς στην κατηγορία των Τακτικών Μελών, οπότε και απολαμβάνουν των δικαιωμάτων των Τακτικών Μελών.

3. ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

Στην κατηγορία αυτή μπορούν να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν ενδιαφέρον για την επιστήμη των Logistics αλλά δεν έχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την εγγραφή τους ως Τακτικά Μέλη. Τα συνεργαζόμενα μέλη έχουν δικαίωμα παρουσίας και λόγου σε όλα τα όργανα της Εταιρείας, αλλά όχι δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

4. ΟΜΟΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Κάθε Τακτικό μέλος μπορεί να ανακηρύσσεται και Ομότιμο μέλος μετά τη συνταξιοδότησή του, ώστε να τυγχάνει έκπτωσης επί των κανονικών οικονομικών υποχρεώσεων, σε ποσοστό που καθορίζεται από το ΔΣ. Το Ομότιμο Μέλος εξακολουθεί να απολαμβάνει των δικαιωμάτων του Τακτικού Μέλους.

5. ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

Στην κατηγορία αυτή μπορούν να εγγραφούν οι σπουδαστές των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή του Εξωτερικού των οποίων οι σπουδές άπτονται της Επιστήμης των Logistics, εφ’ όσον έχουν περατώσει με επιτυχία τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό έτος σπουδών. Τα σπουδάζοντα μέλη έχουν δικαίωμα παρουσίας και λόγου στα όργανα της Εταιρείας, αλλά όχι το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.. Τυγχάνουν έκπτωσης επί των κανονικών οικονομικών υποχρεώσεων, σε ποσοστό που καθορίζεται από το ΔΣ.

6. ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΜΕΛΗ

Στην κατηγορία αυτή μπορούν να εγγραφούν ως μέλη νομικά πρόσωπα, με ενδιαφέροντα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στο σκοπό της.
Τα Συλλογικά Μέλη εκπροσωπούνται από ένα έως δύο αντιπρόσωπους, ο καθένας με δικαίωμα μίας ψήφου και οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τα προδιαγραμμένα προσόντα του Τακτικού Μέλους. Οι θέσεις στις οποίες ενδέχεται να εκλεγούν αντιπρόσωποι Συλλογικών Μελών, είναι προσωπικές και αμεταβίβαστες. Τα Συλλογικά Μέλη έχουν δικαίωμα αντικατάστασης μέχρις ενός αντιπρόσωπου τους ανά ημερολογιακό έτος, ενώ υπόκεινται σε ετήσια συνδρομή.

7. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στο χώρο των Logistics. Η ανακήρυξη τους γίνεται από τη Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 των παρόντων μελών, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα Επίτιμα Μέλη εγγράφονται τιμής ένεκεν. Δεν πληρώνουν δικαίωμα εγγραφής και συνδρομές. ‘Eχουν δικαίωμα παρουσίας και λόγου στα όργανα της Εταιρείας, αλλά όχι δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιθυμεί να γίνει μέλος της Εταιρείας πρέπει να προταθεί από ένα (1) τουλάχιστον Τακτικό μέλος και να υποβάλλει προς το ΔΣ έγγραφη αίτηση – δήλωση ειδικού τύπου, ανάλογα με την κατηγορία που αιτείται την εγγραφή του. Το περιεχόμενο της αίτησης – δήλωσης μπορεί να είναι γραμμένο στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα αν πρόκειται για υποψήφιο μέλος που δεν έχει γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Το ΔΣ , εφ’ όσον κρίνει βάσιμη την αίτηση, με απόφασή του εγκρίνει την εγγραφή του αιτούντος στην αντίστοιχη κατηγορία.

1) Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται: α) με την εγκριτική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί αποδοχής του μέλους και β) με την καταβολή των δικαιωμάτων εγγραφής και της πρώτης ετήσιας συνδρομής , για τις κατηγορίες εκείνες των μελών, όπου αυτό απαιτείται.

2) Από την κτήση της ιδιότητάς τους τα μέλη καταγράφονται σε ειδικό μητρώο μελών με αριθμό εγγραφής, με την ημερομηνία εγγραφής τους, καθώς επίσης και την ταμειακή κατάστασή τους.

1) Η ετήσια συνδρομή καταβάλλεται ένα μήνα πριν τη λήξη της και με ευθύνη των μελών.

2) Το ποσό της ετήσιας συνδρομής των μελών καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με πλειοψηφία τουλάχιστον 2/3 των παρόντων μελών, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες λειτουργίας της Εταιρείας.

Τα μέλη δύνανται να αποχωρήσουν ελεύθερα από την Εταιρεία, μετά από έγγραφη δήλωσή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Η αποχώρηση ισχύει από το χρονικό εκείνο σημείο, που η ως άνω έγγραφη δήλωση του μέλους περιήλθε σε γνώση του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν γραπτές προτάσεις στο Δ.Σ. της Εταιρείας.

1) α) Τα Τακτικά, τα Ομότιμα και τα Συλλογικά, μέσω των αντιπροσώπων τους, μέλη έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις και στις ομάδες εργασίας, καθώς επίσης να ψηφίζουν και να εκλέγονται σε όλα τα αξιώματα, εφόσον τηρούν τις προϋποθέσεις, που προβλέπονται στο άρθρο 5 του παρόντος Καταστατικού και εφόσον έχουν εγγραφεί ως μέλη ένα (1) τουλάχιστον έτος πριν από την υποβολή υποψηφιοτήτων για την εκλογή τους.

β) Οι υπόλοιπες κατηγορίες μελών έχουν δικαίωμα παρουσίας και λόγου στα όργανα της Εταιρείας, αλλά όχι δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

2) Τα μέλη έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν ανάλογα με τις δυνατότητες τους, στις εκδηλώσεις της Εταιρείας και υποχρέωση να εργάζονται με ζήλο και ανιδιοτέλεια για την προώθηση των σκοπών της, να τηρούν τον Νόμο, το καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό, να πειθαρχούν στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, της Γενικής Συνέλευσης και να μην συμπεριφέρονται κατά τρόπο ανάρμοστο προς την ιδιότητα του μέλους.

3) Τα μέλη της Εταιρείας μπορούν να ανήκουν και σε άλλες Ενώσεις, Σωματεία, Οργανώσεις κλπ, με την προϋπόθεση ότι οι επιδιώξεις αυτών των Ενώσεων, Σωματείων, Οργανώσεων κλπ, δεν αντιτίθενται στους σκοπούς της Εταιρείας.

4) Όλα τα μέλη έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν γραπτές προτάσεις στο Δ.Σ. της Εταιρείας σχετικές με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της, οι οποίες εξετάζονται και ενεργούνται αναλόγως προς τις υπάρχουσες δυνατότητες πραγματοποιήσεως τους.

Τα μέλη υποχρεούνται:

α) Να συμμορφώνονται στο παρόν Καταστατικό.

β) Να συμμορφώνονται στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

γ) Να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και να συμμετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις της Εταιρείας.

δ) Να παρέχουν την αναγκαία και κατά δύναμη βοήθειά τους για την εκπλήρωση των στόχων της Εταιρείας.

ε) Nα εκπληρώνουν εγκαίρως τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς την Εταιρεία

στ) Να συμμορφώνονται σύμφωνα με τις υποδείξεις του Δ.Σ., να μην ενεργούν αντίθετα προς τα συμφέροντα της Εταιρείας και να μην παραβαίνουν τις καταστατικές διατάξεις ή τον κανονισμό και τις αποφάσεις της Γ.Σ. ή τις σχετικές με τα σωματεία διατάξεις του Νόμου.

1) Μέλη της Εταιρείας, τα οποία καθυστερούν αδικαιολόγητα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις ειδοποιούνται εγγράφως, όπως μέσα σε ένα μήνα από την ειδοποίηση τακτοποιήσουν αυτές. Το ΔΣ, μετά από την άπρακτη παρέλευση αυτής της προθεσμίας, αποφασίζει περί της διαγραφής ή μη αυτών των μελών. Σε περίπτωση διαγραφής, η επανεγγραφή αυτών των μελών γίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία εγγραφής των νέων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού.

2) Εάν κάποιο μέλος δε συμμορφώνεται με το παρόν καταστατικό, τους στόχους της Εταιρείας ή δημιουργεί εμπόδια στην ομαλή λειτουργία της, το ΔΣ οφείλει να το καλέσει εγγράφως σε απολογία.
Σε περίπτωση που το μέλος δεν προσέλθει αδικαιολόγητα στις καθορισμένες προθεσμίες (εντός 10-20 ημερών), το ΔΣ, με αιτιολογημένη απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 των μελών, οφείλει να προχωρήσει στην επιβολή μιας από τις παρακάτω ποινές, ανάλογα με τη βαρύτητα της περίπτωσης:

1. Παρατήρηση,

2. Εγγραφή επίπληξη,

3. Απώλεια της ιδιότητας μέλους του ΔΣ,

4. Διαγραφή.

3) Το μέλος δικαιούται να προσβάλει εγγράφως την απόφαση του ΔΣ ,σχετικά με την επιβολή πειθαρχικής κύρωσης, στην επόμενη ΓΣ, κατά την οποία δεν έχει δικαίωμα ψήφου, καταθέτοντας σχετική προσφυγή εντός προθεσμίας δύο μηνών από την ημέρα που κοινοποιήθηκε η απόφαση. Η προσβολή αυτή αναστέλλει την απόφαση του ΔΣ. Το μέλος που προσέφυγε δικαιούται να αναπτύξει προφορικώς τα επιχειρήματά του ή να αναγνώσει την προσφυγή του ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης, πριν από τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η Γενική Συνέλευση επικυρώνει την επιβληθείσα ποινή με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων μελών. Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης πλειοψηφίας, δεν ισχύει η πειθαρχική κύρωση.

1) Όργανα της Εταιρείας είναι:

α. Η Γενική Συνέλευση των μελών (ΓΣ).

β. Εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), που αποτελείτε από:

i) Τον Πρόεδρο (Chapter Chairman), ο οποίος εκπροσωπεί την Εταιρεία σε όλα τα δικαστήρια, στις Δικαστικές Αρχές και γενικά στις σχέσεις του προς τους τρίτους και ασκεί γενική εποπτεία σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της Εταιρείας, συντονίζει και κατευθύνει κάθε ενέργεια για την επίτευξη των σκοπών της και διεκπεραιώνει όλες γενικά τις υποθέσεις της.

ii) Τον Αντιπρόεδρο, τον υπεύθυνο για τα διοικητικά θέματα (Vice – Chairman, Administration).

iii) Τον Αντιπρόεδρο, τον υπεύθυνο για τα οικονομικά θέματα (Vice – Chairman, Finance).

iv) Τον Αντιπρόεδρο, τον υπεύθυνο για την επιστημονική λειτουργία (Vice – Chairman, Operations).

v) Πέντε (5) μέλη με δικαίωμα ψήφου.

vi) Υπάρχουν και δύο (2) αναπληρωματικά, μέλη, για περιπτώσεις μόνιμων αποχωρήσεων από το ΔΣ.

γ. Τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή (ΕΕ). Η ΕΕ εκλέγει τον Πρόεδρό της. Υπάρχουν και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη, για περιπτώσεις μόνιμων αποχωρήσεων από την ΕΕ.

2) Για τις περιπτώσεις μη επαρκούς αριθμού αναπληρωματικών μελών του ΔΣ είτε της ΕΕ, για τη συμπλήρωση τυχόν κενών θέσεών τους, τα υπόλοιπα μέλη του Οργάνου εκλέγουν προσωρινά νέα μέλη για την πλήρωση των κενών θέσεων.
Η αμέσως επόμενη ΓΣ εκλέγει οριστικά νέα μέλη, των οποίων η θητεία λήγει με τη λήξη της θητείας του αντίστοιχου Οργάνου.

3) Σε κάθε περίπτωση, αποκλείονται από τα ‘Όργανα της Εταιρείας μέλη που έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα μετά από δικαστική απόφαση.

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο:

α) Διοικεί την Ελληνική Εταιρεία Logistics, με διετή (2) θητεία των μελών του, σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Εταιρείας.

β) Είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση όλων των υποθέσεων και της περιουσίας της Εταιρείας πλην εκείνων που ανήκουν στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

γ) Έχει τη δυνατότητα να εκχωρεί αρμοδιότητες του σε μέλη ή σε ομάδες μελών του ΔΣ, μέσω του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας.

δ) Συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μελών.

ε) Είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων.

στ) Είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία Ομάδων Εργασίας και Επιτροπών, των οποίων η δημιουργία αποφασίζεται από το ΔΣ, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού.

2) Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικώς τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε μήνα και εκτάκτως όταν υπάρχει ανάγκη για άμεση λήψη αποφάσεων. Η συνεδρίαση ορίζεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή κωλυόμενου του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του υπεύθυνου για τα διοικητικά θέματα, ο οποίος ορίζει και τα προς συζήτηση θέματα κοινοποιώντας τα στα μέλη πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.
Σε έκτακτη συνεδρίαση συνέρχεται το Δ.Σ. όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν έξι (6) τουλάχιστον μέλη με αίτησή τους, στην οποία αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα και δικαιολογείται το επείγον συζητήσεώς τους.

3) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκονται τουλάχιστον πέντε (5) μέλη και αποφασίζει με απλή πλειοψηφία, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές σε όλα τα μέλη της Εταιρείας

4) Το ΔΣ συνέρχεται με επιμέλεια του πλειοψηφήσαντος μέλους, εντός δέκα (10) ημερών από την εκλογή του και συγκροτείται σε Σώμα. Υπό την επιφύλαξη αντίθετης απόφασης της ΓΣ, το παλαιό ΔΣ εξακολουθεί να διαχειρίζεται τις τρέχουσες υποθέσεις μέχρι της αναλήψεως των καθηκόντων του νέου ΔΣ. Στην περίπτωση που η Εταιρεία εκπροσωπηθεί από το απελθόν ΔΣ, απαιτείται και έγγραφη συναίνεση του νέου ΔΣ.

5) Ο Αντιπρόεδρος, ο υπεύθυνος για τα διοικητικά θέματα, έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας των γραφείων της Εταιρείας, καταρτίζει την ημερήσια διάταξή των συνεδριάσεων του ΔΣ και των ΓΣ μαζί με τον Πρόεδρο. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του ΔΣ και φυλάσσει το αρχείο της Εταιρείας.

Ο Αντιπρόεδρος, ο υπεύθυνος για τα οικονομικά θέματα, έχει την ευθύνη της εύρυθμης οικονομικής λειτουργίας της Εταιρείας και εκπροσωπεί τούτη σε όλες τις νόμιμες οικονομικές συναλλαγές της. Καταρτίζει τον προϋπολογισμό της Εταιρείας, όπως και τον οικονομικό απολογισμό του ΔΣ.

Ο Αντιπρόεδρος, ο υπεύθυνος για την επιστημονική λειτουργία, έχει την ευθύνη της λειτουργίας και του συντονισμού των Επιστημονικών Ομάδων Εργασίας και Επιτροπών της Εταιρείας, με σκοπό τη διάδοση και ανάπτυξη της Επιστήμης των Logistics.

6) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι, προσωπικώς και αλληλεγγύως, συνυπεύθυνα για τις αποφάσεις που λαμβάνονται από αυτό. Δεν ευθύνονται, όμως, για τις αποφάσεις που το Δ.Σ. έλαβε σε συνεδρίαση, που δεν παρέστησαν ή παρέστησαν αλλά διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται από το Πρακτικό της συνεδρίασης.

Η θέση του Γενικού Διευθυντή πληρώνεται όταν κριθεί σκόπιμο από το ΔΣ. Ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας προσλαμβάνεται και απολύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Διευθύνει τις Υπηρεσίες της Εταιρείας στην έδρα και τα Περιφερειακά Τμήματα και ευθύνεται για την καλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους.

2. Εισηγείται στον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο, ανάλογα με τις αρμοδιότητες καθενός, το πρόγραμμα δράσης της Εταιρείας και γενικά κάθε μέτρο που δύναται να συμβάλει στην καλή λειτουργία των Υπηρεσιών της Εταιρείας, την επιτυχία του έργου και την εκπλήρωση των σκοπών της.

3. Εισηγείται τον προϋπολογισμό της Εταιρείας και επιμελείται της εκτέλεσής του.

4. Παρίσταται στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και στις συνεδριάσεις των Επιτροπών οι οποίες έχουν συσταθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 14,

5. Επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικότερα της εκτέλεσης του προγράμματος δράσης της Εταιρείας εντός των πλαισίων που καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

6. Υπογράφει την τρέχουσα αλληλογραφία και τα προπαρασκευαστικά ή διαβιβαστικά έγγραφα της Εταιρείας και μονογράφει τα έγγραφα που υποβάλλονται στον Πρόεδρο για υπογραφή.

7. Με βάση τις σχετικές έγγραφες εξουσιοδοτήσεις του Αντιπροέδρου Οικονομικών, προβαίνει στην πραγματοποίηση των σχετικών δαπανών εντός των ορίων του προϋπολογισμού και των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, υπογράφει τα γραμμάτια είσπραξης, θεωρεί τα  σχετικά με τις πληρωμές της Εταιρείας παραστατικά, υπογράφει τα απαιτούμενα έγγραφα για την (από Τράπεζες, Δημόσια ή Δημοτικά Ταμεία και λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου) ανάληψη χρημάτων στο όνομα και για λογαριασμό της  Εταιρείας καθώς και τις σχετικές επιταγές για την ανάληψη χρημάτων από τους λογαριασμούς της Εταιρείας σε Τράπεζες. Λεπτομερέστερη ανάλυση των αρμοδιοτήτων του Γενικού Διευθυντή θα περιγραφεί στο Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας όπως αναφέρεται στο Άρθρο 21 του παρόντος καταστατικού.

1) Η Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη, εκλέγεται, με διετή θητεία, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση, αμέσως μετά τις αρχαιρεσίες του Διοικητικού Συμβουλίου.

2) Η αρμοδιότητα της Εξελεγκτικής Επιτροπής συνίσταται στην εποπτεία και τον έλεγχο των διαχειριστικών πράξεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Αντιπροέδρου Οικονομικών τακτικώς μεν στο τέλος κάθε διαχειριστικού έτους, εκτάκτως δε οποτεδήποτε το αποφασίσουν ομοφώνως τα μέλη της.

3) Εξετάζει έγγραφα και βιβλία της Εταιρείας και συντάσσει σχετική έκθεση, την οποία υποβάλλει για έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση μη ομοφωνίας για τη σύνταξη της έκθεσης, το μέλος της ΕΕ, το οποίο διαφωνεί, μπορεί να συντάξει και παρουσιάσει χωριστή έκθεση.

4) Τηρεί ξεχωριστό βιβλίο πρακτικών, όπου καταχωρούνται οι έλεγχοι και οι εκθέσεις και το οποίο αριθμείται, υπογράφεται και σφραγίζεται με τη σφραγίδα της Εταιρείας από τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο Διοικητικού του Δ.Σ.

5) Τα μέλη της ΕΕ δεν μπορούν να είναι ταυτόχρονα και μέλη του ΔΣ.

1) Η ΓΣ των μελών είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Εταιρείας. Η ΓΣ αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν την Εταιρεία, βάσει του παρόντος Καταστατικού και δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου. Ειδικότερα:

α) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων του ΔΣ.

β) Εκλέγει τα μέλη του ΔΣ, καθώς και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

γ) Τροποποιεί το καταστατικό.

δ) Εγκρίνει τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας, που καταρτίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 21 του παρόντος Καταστατικού.

ε) Αποφασίζει τη λύση της Εταιρείας

στ) Δύναται να παρατείνει τη θητεία του Δ.Σ. για διάστημα έως 12 μηνών, με απόφασή της, που μπορεί να ανακληθεί.

2) Στη Γ.Σ. συμμετέχουν όλα τα , οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη της Εταιρείας , για τα οποία δεν υπάρχει άλλος λόγος εξαίρεσης.

3) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μία (1) φορά το χρόνο, την περίοδο Οκτωβρίου- Δεκεμβρίου, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

4) Στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται απολογισμός των πεπραγμένων του έτους από το Δ.Σ. και υποβάλλεται προς συζήτηση ο ισολογισμός. Υποβάλλεται επίσης ο προϋπολογισμός του επομένου έτους. Ακολουθεί η παρουσίαση της έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

5) H Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ για σοβαρά θέματα της εταιρείας.

6) Τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης μπορούν, επίσης, να ζητήσουν και τα τακτικά μέλη της Εταιρείας με έγγραφη αίτηση του 1/7 των μελών καθώς επίσης και η Εξελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας.Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο σε επτά μέρες το αργότερο από την υποβολή της αίτησης να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση αδράνειας ή αρνήσεως του Δ.Σ., τη σύγκληση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αποφασίζει το Δικαστήριο.

7) Η πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) και η αίτηση για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει απαραίτητα να αναφέρει τα θέματα Ημερησίας Διάταξης, τόπο και χρόνο, καθώς να φέρει τις υπογραφές των συγκαλούντων. Τα Τακτικά, τα Ομότιμα και τα Συλλογικά μέλη καλούνται στη Γ.Σ. με προσκλήσεις, που απευθύνονται και αποστέλλονται σε αυτά ταχυδρομικά, ηλεκτρονικά ή τηλεμοιοτυπικά και οι οποίες υπογράφονται από τους συγκαλούντες, ενώ τα υπόλοιπα μέλη καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

8) Στην ειδική περίπτωση παραίτησης του Δ.Σ., χωρίς την προηγούμενη σύγκληση Έκτακτης Γ.Σ., ή έλλειψης αυτού ως διοικητικού οργάνου, οποιοδήποτε μέλος της Εταιρείας δικαιούται να υποβάλλει αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο με αίτημα να διορισθεί προσωρινή διοίκηση, η οποία θα υποχρεούται να διενεργήσει εκλογές για την ανάδειξη διοικητικών οργάνων μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της δικαστικής απόφασης. Η προσωρινή διοίκηση καθίσταται αρμόδια να διαχειρίζεται τις κατεπείγουσας φύσης υποθέσεις της Εταιρείας μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ.

9) Ο χρόνος και ο τόπος σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης (τακτικής και έκτακτης) καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από το 1/4 των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών, με δικαίωμα ψήφου, η σχετική δε πρόσκληση κοινοποιείται τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες νωρίτερα στα μέλη. Στην εξαιρετική περίπτωση σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης από την Εξελεγκτική Επιτροπή, λόγω διαχειριστικής ανωμαλίας, που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου, ο χρόνος και ο τόπος σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να καθορισθεί και από την Εξελεγκτική Επιτροπή.

10) Στις Γενικές Συνελεύσεις ψηφίζουν τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη, εκείνα με δικαίωμα ψήφου, με ανάταση της χειρός πλην των αρχαιρεσιών ή άλλων περιπτώσεων οι οποίες κρίνονται σοβαρές (π.χ. προσωπικά ζητήματα, θέμα εμπιστοσύνης στο ΔΣ κ.λ.π.) και που γίνονται με μυστική ψηφοφορία.

11) Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται σε σώμα, μετά από τη διαπίστωση απαρτίας (50% συν ενός των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών με δικαίωμα ψήφου). Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Επαναληπτική με τα ίδια απολύτως θέματα, στον ίδιο τόπο, τουλάχιστον δύο (2) εβδομάδες αργότερα, ύστερα από άμεση ειδοποίηση των μελών. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται παρουσία τουλάχιστον του 30% των μελών με δικαίωμα ψήφου.

12) Στις Γενικές Συνελεύσεις εκλέγεται διμελές Προεδρείο, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο της ΓΣ, που διευθύνει τη ΓΣ και το Γραμματέα της ΓΣ, ο οποίος συντάσσει τα πρακτικά, τα οποία κατόπιν φυλάσσονται στο αρχείο της Εταιρείας.

13) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία του 50% συν (1) ενός των ψηφισάντων μελών, εκτός αν άλλως ορίζεται στο παρόν.

14) Οι αποφάσεις της Γ.Σ. των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού.

1) Την περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου, κατά τη Γενική Συνέλευση, διεξάγονται εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και την Εξελεγκτική Επιτροπή ανά διετία. Τις εκλογές διενεργεί τριμελής εφορευτική επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφικό σύστημα και της οποίας τα μέλη δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν ως υποψήφιοι για οποιοδήποτε όργανο.

2) Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με έγγραφη αίτηση των ενδιαφερομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μέλη παλαιών ΔΣ και ΕΕ έχουν το δικαίωμα επανεκλογής για απεριόριστο αριθμό θητειών. Στην περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί ικανοποιητικός αριθμός υποψηφίων, η Γενική Συνέλευση, κατά την ημέρα της ψηφοφορίας, προτείνει συγκεκριμένους υποψήφιους από τα παρόντα μέλη για τη συμπλήρωση του πίνακα των υποψηφίων.

3) Η εφορευτική επιτροπή καταρτίζει αλφαβητικούς καταλόγους με τους υποψήφιους οι οποίοι και αποτελούν τα ψηφοδέλτια π.χ. για Πρόεδρο, για κάθε Αντιπρόεδρο χωριστά κ.λ.π. Η ψηφοφορία είναι μυστική και γίνεται κατά προτεραιότητα, ήτοι 1η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου, 2η ψηφοφορία για τον Αντιπρόεδρο Διοίκησης, 3η για τον Αντιπρόεδρο Οικονομικών, 4η για τον Αντιπρόεδρο Επιστημονικής Λειτουργίας, 5η για τα μέλη του ΔΣ και 6η για τα μέλη της ΕΕ. Εκλέγονται οι λαβόντες κατά σειρά τους περισσότερους ψήφους. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι δεν μπορούν να επανεκλεγούν στην ίδια θέση για περισσότερες από δύο (2) θητείες.

4) Μετά τη λήξη των ψηφοφοριών, η εφορευτική επιτροπή συντάσσει πρακτικό με τα αποτελέσματα των εκλογών, το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο της Εταιρείας.

5) Η εφορευτική επιτροπή μεριμνά για την τήρηση της τάξης, εποπτεύει ώστε οι αρχαιρεσίες να διενεργηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου, του Καταστατικού και του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας και αποφαίνεται προσωρινά για κάθε ανακύπτουσα ή υποβαλλόμενη ένσταση.

6) Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο πολιτικοποίηση των εκλογών, όπως και η προώθηση άλλων επαγγελματικών συμφερόντων, τα οποία δεν αναφέρονται στο παρόν καταστατικό.

Η Εταιρεία έχει δική της σφραγίδα η οποία αναγράφει “Ελληνική Εταιρεία Logistics”, και το έτος ίδρυσης “1994”.

ΑΡΘΡΟ 20ο – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΛΥΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

1) Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ή τη λύση της Εταιρείας απαιτείται απόφαση με μυστική ψηφοφορία σε ειδική για τα ανωτέρω συγκληθείσα Καταστατική Γενική Συνέλευση (έκτακτη ή τακτική).

2) Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων οικονομικώς τακτοποιημένων μελών, με δικαίωμα ψήφου.

3) Σε περίπτωση, κατά την οποία ληφθεί απόφαση για τη λύση της Εταιρείας, η ΓΣ εκλέγει τρεις (3) εκκαθαριστές του, οι οποίοι εκτελούν την εκκαθάριση, σύμφωνα με τον Νόμο. Όταν περατώσουν το έργο τους, υποχρεούνται να υποβάλουν στην εποπτεύουσα αρχή έκθεση, σχετικά με την εκκαθάριση της περιουσίας της Εταιρείας. Μετά την εκποίηση των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων και την τακτοποίηση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας, το απομένον καθαρό κεφάλαιο διατίθεται σύμφωνα με την απόφαση της ΓΣ, η οποία αποφάσισε τη λύση της Εταιρείας.

1) Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ή τη λύση της Εταιρείας απαιτείται απόφαση με μυστική ψηφοφορία σε ειδική για τα ανωτέρω συγκληθείσα Καταστατική Γενική Συνέλευση (έκτακτη ή τακτική).

2) Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων οικονομικώς τακτοποιημένων μελών, με δικαίωμα ψήφου.

3) Σε περίπτωση, κατά την οποία ληφθεί απόφαση για τη λύση της Εταιρείας, η ΓΣ εκλέγει τρεις (3) εκκαθαριστές του, οι οποίοι εκτελούν την εκκαθάριση, σύμφωνα με τον Νόμο. Όταν περατώσουν το έργο τους, υποχρεούνται να υποβάλουν στην εποπτεύουσα αρχή έκθεση, σχετικά με την εκκαθάριση της περιουσίας της Εταιρείας. Μετά την εκποίηση των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων και την τακτοποίηση όλων των οικονομικών υποχρεώσεων της Εταιρείας, το απομένον καθαρό κεφάλαιο διατίθεται σύμφωνα με την απόφαση της ΓΣ, η οποία αποφάσισε τη λύση της Εταιρείας.

1) Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση με πλειοψηφία 50% συν (1) ενός των ψηφισάντων μελών.
Επίσης μπορεί να συγκροτεί διάφορες επιτροπές εργασίας, που θα λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού και θα έχουν ως σκοπό το συντονισμό των μελών της Εταιρείας για την προώθηση του σκοπού της.

Οτιδήποτε δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, θα ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού.

Σε τροποποίηση του, με τις υπ’ αριθμό 1213/1994 και 6598/1998 αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών, ισχύοντος καταστατικού, αυτό το καταστατικό αποτελείται από είκοσι τρία (23) άρθρα, συζητήθηκε, τροποποιήθηκε και ψηφίστηκε από την συγκληθείσα Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα την 19η Μαίου 2008.

Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO