Πολιτική Απορρήτου

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από το Σύνδεσμο μας αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών με το eel.gr και της επικοινωνίας μας μαζί σας.

Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία τα οποία συλλέγονται μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας της ΕΕL είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών από την πλευρά μας και τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης/ συναίνεσής σου, η οποία παρέχεται με την αποστολή των προσωπικών σας δεδομένων σε εμάς.

Εξυπακούεται ότι είστε σε θέση να έχετε οποτεδήποτε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά καθώς και να αιτηθείτε την άμεση διαγραφή των στοιχείων σας αλλά και τη διαγραφή σας ως εγγεγραμμένος χρήστης.

Επίσης δικαιούστε να ασκήσετε οποτεδήποτε όλα τα δικαιώματά σας εκ των άρθρων 11- 13 του ν. 2472/1997 καθώς και του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και διαχειρίζονται αποκλειστικά από την EEL.

Το σύνολο των δεδομένων σας προστατεύονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας & του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και ο Σύνδεσμος μας ακολουθεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.

Στο πλαίσιο της ανωτέρω νομοθεσίας, τα στοιχεία που φυλάσσονται από το Σύνδεσμο μας δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες μόνο σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπει το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο.

Επίσης, το σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών σας διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών κατά τη διαβίβαση ή/και την εκτέλεση των συναλλαγών.

Ο χρήστης/ μέλος της EEL πρέπει επίσης να διαφυλάσσει το απόρρητο των δεδομένων του και να μην προβαίνει σε αποκαλύψεις σε τρίτους (έστω και από αμέλειά του) ούτε να παραχωρεί τη χρήση των στοιχείων αυτών από τρίτους.

H Ελληνική Εταιρεία Logistics δηλώνει ότι τηρεί τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και σας ενημερώνει ότι το προσωπικό σας δεδομένο (email) που μας έχετε εμπιστευτεί:

1.Τηρείται στην απολύτως ασφαλή βάση δεδομένων μας μέχρι να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να σας παρέχουμε την υπηρεσία ενημέρωσης.

2. Πέραν της αποθήκευσης του email σας και αποστολής των ενημερώσεων που ζητήσατε, τα προσωπικά σας στοιχεία (δηλαδή το email σας) δεν υποβάλλονται σε περεταίρω επεξεργασία

3. Χρησιμοποιείται μόνο για τον σκοπό της αποστολής προς εσάς των ενημερώσεων των διαδικτυακού μας τόπου που έχετε ζητήσει.

4. Δεν αποστέλλεται σε τρίτους.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι: 

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε ελεύθερα να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε θέμα που σχετίζεται με το προσωπικό σας δεδομένο (email) που τηρούμε στην βάση δεδομένων μας, στο email info@eel.gr.

Επειδή τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχετε στην EEL είναι εξαιρετικά σημαντικά για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής συναλλαγής σας με εμάς καθότι, όπως γνωρίζετε, αυτά αποτελούν εκτός των άλλων και τον μοναδικό τρόπο επικοινωνίας του Συνδέσμου μας μαζί σας για την εκτέλεση των υποχρεώσεών της απέναντί σας.

Ο Σύνδεσμος μας λαμβάνει κάθε δυνατή μέριμνα ώστε να παραλάβει από εσάς τα ορθά στοιχεία και, για το λόγο αυτό, σας ζητά στο τέλος της συμπλήρωσης των στοιχείων σας να επανελέγξετε τα στοιχεία αυτά και κατόπιν να τα αποστείλετε σε εμάς μαζί με τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Ως εκ τούτου, ο Σύνδεσμος μας δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της δεν εκπληρωθούν σωστά ή/και έγκαιρα εξαιτίας αποστολής λανθασμένων προσωπικών στοιχείων.

 

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO