Πρωτοβουλία της EEL για το νέο αναπτυξιακό νόμο

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ EEL ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος είναι πραγματικότητα. Η αισιοδοξία που μας διακατείχε στα τέλη του 2006 από τις εξαγγελίες των αρμόδιων Υπουργών και τον σχετικό νόμο που ψηφίστηκε για υψηλές επιδοτήσεις των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας εξανεμίστηκαν διαβάζοντας τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις όπου πλέον οριστικοποιούνταν τα ποσοστά των επιδοτήσεων και τα ελάχιστα ποσά επένδυσης. Το Σωματείο μας, κρίνοντας ότι οι εν λόγω ΚΥΑ θα λειτουργήσουν ως αντικίνητρο για επενδύσεις από τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου μας, αντέδρασε αμέσως, εκπόνησε σχετική επιστολή – υπόμνημα την οποία και απέστειλε άμεσα προς τον κύριο Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κύριο Φώλια με στόχο, έστω και την τελευταία στιγμή, να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές και τροποποιήσεις. Μέχρι την στιγμή που γράφονταν αυτές οι γραμμές δεν είχαμε καμία απάντηση ούτε όμως και την δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ. Αναμένουμε!. Στην συνέχεια ακολουθεί μέρος του Υπομνήματος προς τον κύριο Υπουργό:

«Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια της ψήφισης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 3522 / 2006 και κυρίως με την υπογραφή από την 05η Ιουλίου των κανονιστικών αποφάσεων για την ενεργοποίηση του νέου Αναπτυξιακού νόμου, επισημάναμε συγκεκριμένα σημεία αναφορικά με την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων του τριτογενούς τομέα και συγκεκριμένα για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, τα οποία μόνο ενθαρρυντικά δε μπορούν να χαρακτηριστούν τόσο για την ανάπτυξη του κλάδου όσο και για την ενίσχυση των Μ.Μ. Επιχειρήσεων:

Ειδικότερα:

R Ποσοστά Επιδότησης Αθήνας και Θεσσαλονίκης:

Διαπιστώνουμε ότι τα ποσοστά επιδότησης των Μ.Μ.Ε παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής Αλυσίδας από 35%, που ήταν σύμφωνα με τον προηγούμενο νόμο, θα κατέλθουν στο ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό του 22% κατά μέσο όρο, ενώ θα διατηρηθούν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα σε συγκεκριμένες περιοχές της περιφέρειας. Τα ερωτήματα που τίθενται κύριε Υπουργέ είναι τα εξής:

1. Οι υπηρεσίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας εξορθολογίζουν κυρίως την διανομή και αποθήκευση των εμπορευμάτων. Όταν το 60% τουλάχιστον των εμπορευμάτων που καταναλώνονται στην χώρα μας είναι στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, οπότε η πλειονότητα των επενδύσεων είναι φυσιολογικό να πραγματοποιούνται σε αυτές τις περιοχές (Αθήνα – Θεσσαλονίκη), πώς θα επιτευχθεί αυτό με το ελάχιστο ποσοστό του 22%;

2. Η υψηλή πριμοδότηση της περιφέρειας, όπως για παράδειγμα των νησιών, πως μπορεί να λειτουργήσει αναπτυξιακά για τον κλάδο των εφοδιαστικών υπηρεσιών, όταν σε καμία περίπτωση δε συνιστούν ελκυστικό τόπο εγκατάστασης και επένδυσης λόγω χαμηλής ροής εμπορευμάτων;

R Ελάχιστο ύψος προϋπολογισμού επένδυσης 700.000€:

Το ελάχιστο ποσό επένδυσης παρουσιάζει μια ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση από 150.000€ για τις μικρές και 250.000€ για τις μεσαίες στο αστρονομικό ποσό των 700.000€. Τα ερωτήματα που τίθενται κύριε Υπουργέ είναι τα εξής:

1. Μια μικρή εταιρεία υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας κατά μέσο όρο χτίζει μια μικρή αποθήκη της τάξης των 1.000 τ.μ. όπου μαζί με όλα τα παρελκόμενα το κόστος της επένδυσης δεν αγγίζει τα 500.000€. Ποιες είναι οι μικρές επιχειρήσεις που θα προβούν σε μια επένδυση που θα ξεπεράσει τις 700.000€ και για ποιο λόγο να το πράξουν αυτό όταν οι ανάγκες τους είναι κατά πολύ μικρότερες;

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Ο συνδυασμός του ελάχιστου ποσού επιδότησης του 22% στις περιοχές ύψιστου ενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες εφοδιαστικής με το υψηλότατο ελάχιστο ποσό επένδυσης των 700.000€ συνιστά πραγματικό αντικίνητρο ανάπτυξης για τις Μ.Μ.Ε. παροχής υπηρεσιών Εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς λειτουργεί πραγματικά αντιστρόφως ανάλογα από τον τρόπο που αναπτύσσεται η εν λόγω αγορά.

………………………………

Είναι επιτακτική ανάγκη να παρθούν άμεσα μέτρα και να υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις που θα βοηθήσουν άμεσα και αποτελεσματικά τον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας της χώρας μας. Προτείνουμε τα εξής:

R Αύξηση του ποσοστού επιδότησης των Μ.Μ. Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας στις περιοχές των Αθηνών και Θεσσαλονίκης από 22% σε 40%.

R Μείωση του ελάχιστου ποσού επένδυσης των Μ.Μ. Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας από 700.000€ σε 200.000€.

…………………………..

Είμαστε σίγουροι ότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημα μας όπως εξάλλου το έχετε πράξει πολλάκις στο παρελθόν και θα βοηθήσετε στην ουσιαστική και αποτελεσματική ανάπτυξη του κλάδου της Εφοδιαστικής Αλυσίδας της χώρας μας.

Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Χρ. Αλεξόπουλος

Πρόεδρος Δ.Σ.

«Αξιότιμε ΚύριεΥπουργέ,

Σε συνέχεια τηςψήφισης του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 3522 / 2006 και κυρίως με την υπογραφή απότην 05η Ιουλίου των κανονιστικών αποφάσεων για την ενεργοποίηση τουνέου Αναπτυξιακού νόμου, επισημάναμε συγκεκριμένα σημεία αναφορικά με τηνενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων του τριτογενούς τομέα και συγκεκριμένα για τιςεταιρείες παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, τα οποία μόνοενθαρρυντικά δεμπορούν να χαρακτηριστούν τόσο για την ανάπτυξη του κλάδου όσο και για τηνενίσχυση των Μ.Μ. Επιχειρήσεων:

Ειδικότερα:

R ΠοσοστάΕπιδότησης Αθήνας και Θεσσαλονίκης:

Διαπιστώνουμε ότιτα ποσοστά επιδότησης των Μ.Μ.Ε παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής Αλυσίδας από 35%, που ήταν σύμφωναμε τον προηγούμενο νόμο, θα κατέλθουν στο ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό του 22% κατά μέσο όρο,ενώ θα διατηρηθούν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα σε συγκεκριμένες περιοχές τηςπεριφέρειας. Τα ερωτήματα που τίθενται κύριε Υπουργέ είναι τα εξής:

1. Οι υπηρεσίεςΕφοδιαστικής Αλυσίδας εξορθολογίζουν κυρίως την διανομή και αποθήκευση τωνεμπορευμάτων. Όταν το 60% τουλάχιστον των εμπορευμάτων που καταναλώνονται στηνχώρα μας είναι στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη, οπότε η πλειονότητα τωνεπενδύσεων είναι φυσιολογικό να πραγματοποιούνται σε αυτές τις περιοχές (Αθήνα– Θεσσαλονίκη), πώς θα επιτευχθεί αυτό με το ελάχιστο ποσοστό του 22%;

2. Η υψηλήπριμοδότηση της περιφέρειας, όπως για παράδειγμα των νησιών, πως μπορεί ναλειτουργήσει αναπτυξιακά για τον κλάδο των εφοδιαστικών υπηρεσιών, όταν σεκαμία περίπτωση δε συνιστούν ελκυστικό τόπο εγκατάστασης και επένδυσης λόγωχαμηλής ροής εμπορευμάτων;

R Ελάχιστο ύψοςπροϋπολογισμού επένδυσης 700.000€:

Το ελάχιστο ποσόεπένδυσης παρουσιάζει μια ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση από 150.000€ για τις μικρέςκαι 250.000€ για τις μεσαίες στο αστρονομικό ποσό των 700.000€. Τα ερωτήματαπου τίθενται κύριε Υπουργέ είναι τα εξής:

1. Μια μικρήεταιρεία υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας κατά μέσο όρο χτίζει μια μικρή αποθήκητης τάξης των 1.000 τ.μ. όπου μαζί με όλα τα παρελκόμενα το κόστος τηςεπένδυσης δεν αγγίζει τα 500.000€. Ποιες είναι οι μικρέςεπιχειρήσεις που θα προβούν σε μια επένδυση που θα ξεπεράσει τις 700.000€ και για ποιολόγο να το πράξουν αυτό όταν οι ανάγκες τους είναι κατά πολύ μικρότερες;

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Οσυνδυασμός του ελάχιστου ποσού επιδότησης του 22% στις περιοχές ύψιστουενδιαφέροντος για τις υπηρεσίες εφοδιαστικής με το υψηλότατο ελάχιστο ποσόεπένδυσης των 700.000€ συνιστά πραγματικό αντικίνητρο ανάπτυξης για τις Μ.Μ.Ε.παροχής υπηρεσιών Εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς λειτουργεί πραγματικάαντιστρόφως ανάλογα από τον τρόπο που αναπτύσσεται η εν λόγω αγορά.

………………………………

Είναι επιτακτικήανάγκη να παρθούν άμεσα μέτρα και να υπάρξουν διορθωτικές κινήσεις που θαβοηθήσουν άμεσα και αποτελεσματικάτον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας της χώρας μας. Προτείνουμε τα εξής:

R Αύξηση τουποσοστού επιδότησης των Μ.Μ. Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιώνΕφοδιαστικής Αλυσίδας στις περιοχές των Αθηνών και Θεσσαλονίκης από 22% σε 40%.

R Μείωση τουελάχιστου ποσού επένδυσης των Μ.Μ. Επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιώνΕφοδιαστικής Αλυσίδας από 700.000€ σε 200.000€.

…………………………..

Είμαστε σίγουροιότι θα ανταποκριθείτε θετικά στο αίτημα μας όπως εξάλλου το έχετε πράξειπολλάκις στο παρελθόν και θα βοηθήσετε στην ουσιαστική και αποτελεσματικήανάπτυξη του κλάδου της Εφοδιαστικής Αλυσίδας της χώρας μας.

Παραμένουμε στηδιάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Χρ. Αλεξόπουλος

Πρόεδρος Δ.Σ.

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO