ΤΥΠΟΙ ΜΕΛΩΝ

ΤΥΠΟΙ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Σωματείου κατατάσσονται, κατά την εγγραφή τους, σε μία από τις παρακάτω κατηγορίες 1 έως και 7. Μέλη των κατηγοριών 3 έως και 5 μπορούν να αλλάξουν κατηγορία, μετά από σχετική αιτιολογημένη αίτηση. Τα Επίτιμα Μέλη εγγράφονται τιμής ένεκεν.

Η διαδικασία εγγραφής απαιτεί την συμπλήρωση της σχετικής αίτησης και υποχρεωτικά την επισύναψη βιογραφικού σημειώματος του ενδιαφερόμενου.

  • ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν φυσικά πρόσωπα που είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών της Ελλάδας ή του Εξωτερικού και ασχολούνται με τα Logistics επιχειρήσεων ή άλλων νομικών προσώπων, σε διοικητική ή εποπτική θέση. Επίσης, φυσικά πρόσωπα με επαγγελματική εμπειρία άνω των πέντε (5) ετών σε διοικητική ή εποπτική θέση σε τομέα των Logistics.
  • ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΑ ΜΕΛΗ: Στην κατηγορία αυτή μπορούν να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στην κατηγορία των Τακτικών Μελών, μετά από απόφαση της Γ.Σ. ή του Δ.Σ., και εφ’ όσον δεν έχουν προϋπάρξει μέλη του Σωματείου. Απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής του δικαιώματος εγγραφής και της πρώτης ετήσιας συνδρομής. Μετά την πάροδο έτους, δικαιούνται αυτόματης μετάταξης στην κατηγορία των Τακτικών Μελών.
  • ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ: Στην κατηγορία αυτή μπορούν να εγγραφούν φυσικά πρόσωπα, το οποία δείχνουν ενδιαφέρον για την επιστήμη των Logistics αλλά δεν έχουν τα απαιτούμενα προσόντα για την εγγραφή τους ως Τακτικά Μέλη. Τα συνεργαζόμενα μέλη έχουν δικαίωμα παρουσίας και λόγου σε όλα τα όργανα διοίκησης του Σωματείου, αλλά όχι δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Ειδικά για τα μέλη αυτής της κατηγορίας, υπάρχει εξαίρεση του δικαιώματος εγγραφής στα μητρώα του SOLE – The International Society of Logistics, και εξαιρούνται των αντίστοιχων οικονομικών και άλλων υποχρεώσεων.
  • ΟΜΟΤΙΜΑ ΜΕΛΗ: Κάθε Τακτικό ή Συνεργαζόμενο μέλος μπορεί να ανακηρύσσεται και Ομότιμο μέλος μετά τη συνταξιοδότησή του, ώστε να τυγχάνει έκπτωσης επί των κανονικών οικονομικών υποχρεώσεων, σε ποσοστό που καθορίζεται από το Δ.Σ. Η ιδιότητα του Ομότιμου Μέλους δεν έρχεται σε αντιδιαστολή με τις κατηγορίες Τακτικού ή Συνεργαζόμενου μέλους.
  • ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: Στην κατηγορία αυτή μπορούν να εγγραφούν οι σπουδαστές των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας ή του Εξωτερικού των οποίων οι σπουδές άπτονται της Επιστήμης των Logistics, εφ’ όσον έχουν περατώσει με επιτυχία τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό έτος σπουδών. Τα σπουδάζοντα μέλη έχουν δικαίωμα παρουσίας και λόγου, αλλά όχι το δικαίωμα του εκλέγεσθαι στα όργανα διοίκησης του Σωματείου. Τυγχάνουν έκπτωσης επί των κανονικών οικονομικών υποχρεώσεων, σε ποσοστό που καθορίζεται από το Δ.Σ.
  • ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΜΕΛΗ: Στην κατηγορία αυτή μπορούν να εγγραφούν ως μέλη νομικά πρόσωπα, με ενδιαφέροντα και δραστηριότητες που εμπίπτουν στο σκοπό της Ελληνικής Εταιρείας Logistics. Τα συλλογικά μέλη εκπροσωπούνται από αντιπρόσωπους τόσους όσους ορίζεται από τον σχετικό κανονισμό εγγραφής, ο καθένας με δικαίωμα μίας ψήφου και οι οποίοι πρέπει να διαθέτουν τα προδιαγραμμένα προσόντα του Τακτικού Μέλους. ‘Oμως, οι θέσεις στις οποίες θα εκλεγούν τυχόν αντιπρόσωποι Συλλογικών Μελών, είναι προσωπικές και όχι μεταβιβάσιμες σε άλλον αντικαταστάτη εκπρόσωπο.

Εγγραφή Συλλογικών Μελών

  • ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ: Σε αυτή την κατηγορία εμπίπτουν φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν προσφέρει διακεκριμένες υπηρεσίες στο χώρο των Logistics. Η ανακήρυξη τους γίνεται, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, από τη Γενική Συνέλευση, με πλειοψηφία τουλάχιστον των 2/3 των παρόντων μελών. Τα Επίτιμα Μέλη δεν πληρώνουν δικαίωμα εγγραφής και συνδρομές. ‘Eχουν δικαίωμα παρουσίας και λόγου, αλλά όχι δικαίωμα ψήφου, εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Ο τίτλος του Επίτιμου Μέλους δεν έρχεται σε αντιδιαστολή με τις υπόλοιπες κατηγορίες μελών.

Attachments

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO