ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΕL-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS»

Κατόπιν της από 22/12/2020 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS» και σύμφωνα με το Καταστατικό του, καλούνται τα Μέλη του να συμμετάσχουν διαδικτυακά (ψηφιακά) σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 25η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 μ.μ. 
Θα γίνει συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί των πεπραγμένων της χρήσης από 1.1.2020 έως 31.12.2020
  2. Παρουσίαση, συζήτηση και έγκριση του απολογισμού και της Έκθεσης Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου
  3. Παρουσίαση και έγκριση του οικονομικού απολογισμού της χρήσης 1.1.2020 έως 31.12.2020
  4. Απαλλαγή των μελών του απερχόμενου ΔΣ
  5. Ανακοινώσεις-Προτάσεις-Αποφάσεις
  6. Εκλογή νέας Εξελεκτικής Επιτροπής
  7. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Στο πλαίσιο των διατάξεων για τις «Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» και προκειμένου για την προστασία της υγείας των Μελών μας και των οικογενειών τους, η Γενική Συνέλευση του σωματείου, δηλαδή η όλη συζήτηση, η λήψη αποφάσεων καθώς και η διαδικασία ψηφοφορίας/εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί διαδικτυακά (ψηφιακά).

Την διαδικασία θα αναλάβει η εταιρεία “Global Events”, με αυστηρές διαδικασίες για την διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της ΓΣ, της διαφάνειας και του αδιάβλητου των αρχαιρεσιών.
Για τον σκοπό αυτό θα σας αποσταλεί εντός ολίγων ημερών, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, έντυπο με αναλυτικές οδηγίες.

Για την καλύτερη τεχνική προετοιμασία της ΓΣ, σας ενημερώνουμε ότι υποψηφιότητες θα κατατίθενται ηλεκτρονικά στην γραμματεία της EEL την προτεραία ημέρα της διεξαγωγής της γενικής συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 24/01/2021 και ώρα 12:00 μεσημβρινή.

Επισημαίνεται, ότι στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση δικαίωμα ψήφου έχουν τα Τακτικά, τα Ομότιμα και τα Συλλογικά Μέλη του σωματείου, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους και για το έτος 2020 και όσα νέα μέλη έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το 2021.

Σχετικές πληροφορίες, ενημερώσεις, διαδικασίες και διευκρινίσεις, για  τη διεξαγωγή της ΓΣ, θα αναρτώνται στο επίσημο site της Ελληνικής Εταιρείας Logistics (www.eel.gr) και με κάθε νέα ανάρτηση θα υπάρχει αντίστοιχη ενημέρωση προς τα μέλη.

H ηλεκτρονική παρουσία όλων μας στην Γενική Συνέλευση είναι απαραίτητη και ιδιαίτερη σημαντική
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO