ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΕΝΑΝ (1) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ (Κωδικός Συνεργάτη: 5047237/ΥΕ10)

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Υποέργου 10 της Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου»

Η Ελληνική Εταιρεία Logistics (E.E.L.) συμμετέχει ως Συνδικαιούχος στην Πράξη «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού & Καταπολέμησης της Ανεργίας στον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047237, με Κύριο Δικαιούχο την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), η οποία υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης συμβουλευτικής, εκπαίδευσης και πιστοποίησης 4.260 ανέργων, εγγεγραμμένων στον ΟΑΕΔ, από όλες τις Περιφέρειες, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις, βασικές και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες σε αντικείμενα που σχετίζονται με το κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics) και του Εξαγωγικού Εμπορίου.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του ως άνω Πακέτου Εργασίας 10.1 (ΠΕ10.1): «Καταγραφή δεξιοτήτων, γνώσεων και θέσεων εργασίας», η Ελληνική Εταιρεία Logistics (ΕΕL) προβαίνει στη δημοσίευση της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και καλεί ενδιαφερόμενους επιστημονικούς συνεργάτες να υποβάλλουν αίτηση για τη σύναψη μίας σύμβασης έργου με έναν (1) Εμπειρογνώμονα σε θέματα δεξιοτήτων, γνώσεων και θέσεων εργασίας στον τομέα των Logistics.

Βρείτε κάτωθι τα απαραίτητα δικαιολογητικά καθώς και επεξηγήσεις:

1/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2/ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

3/ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

4/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

5/ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO