Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Μελών της Ελληνικής Εταιρείας Logistics

Κατόπιν της από 11/12/2023 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ LOGISTICS» και σύμφωνα με το Καταστατικό του, καλούνται τα Μέλη του να συμμετάσχουν σε Τακτική Γενική Συνέλευση, την 22α Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στο  Athens Marriott Hotel- αίθουσα Δήλος (Λεωφ. Συγγρού 385).

Θα γίνει συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα ακόλουθα Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Υποβολή και έγκριση της Έκθεσης της Εξελεγκτικής Επιτροπής επί των πεπραγμένων της χρήσης έτους 2023.
  2. Παρουσίαση, συζήτηση και έγκριση του απολογισμού και της Έκθεσης Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. Παρουσίαση και έγκριση του οικονομικού απολογισμού της χρήσης έτους 2023.
  4. Υποβολή, συζήτηση και έγκριση προϋπολογισμού έτους 2024.
  5. Απαλλαγή των μελών του απερχόμενου ΔΣ
  6. Ανακοινώσεις-Προτάσεις-Αποφάσεις

Επισημαίνεται ότι στην ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση, δικαίωμα ψήφου έχουν τα Τακτικά, τα Ομότιμα και τα Εταιρικά Μέλη του σωματείου, τα οποία έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους έως και το έτος 2023 και όσα νέα μέλη έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για το 2024.

Για την διευθέτηση των συνδρομών τους, τα μέλη μπορούν να μεταφέρουν το αντίστοιχο ποσό αποκλειστικά στον τραπεζικό λογαριασμό της Ελληνικής Εταιρείας Logistics, στην τράπεζα Πειραιώς: ΙΒΑΝ/ GR 2601720520005052105036491
ή να απευθυνθούν στη Γραμματεία μας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη  πληροφορία.

Σχετικές πληροφορίες, ενημερώσεις, διαδικασίες και διευκρινίσεις για τη διεξαγωγή της ΓΣ, θα εμπεριέχονται σε αντίστοιχη ενημέρωση προς τα μέλη.

H παρουσία όλων μας στην Γενική Συνέλευση
είναι απαραίτητη και ιδιαίτερη σημαντική
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συνδρομές EEL Close (×)

Δεν έχετε επιλέξει κάποια συνδρομή
Δείτε τις διαθέσιμες συνδρομές
Close

Request For My Information

 
Close

Request For Account Deletion

Close

Request For Information Deletion

Close

General Request / Query To DPO